Termat e përdorimit

Përmbajtja dhe fotografitë e publikuara në portalishkollor.al janë pronësi e “Shtëpia Botuese ALBAS”.

Kur të shkarkoni dhe të përdorni publikimet dhe prezantimet nga kjo faqe sigurohuni të specifikoni burimin dhe të publikoni një link të faqes. (p.sh: Marrë nga www.portalishkollor.al)

Në faqen e Shkollës në portal ju mund të shkarkoni dhe të ndani materiale me anëtarët e tjerë që janë të regjistruar, të krijoni dhe të vendosni aktivitetet tuaja në kalendarin e personalizuar dhe mund të zhvilloni përmbajtjen.

Portali Shkollor përpiqet që informacionet në këtë faqe të jenë të sakta dhe të plota, por nuk mban përgjegjësi për saktësi apo plotësi për përmbajtjen e linkeve të jashtme.

Faqja nuk mban përgjegjësi për dëmet që mund t’i shkaktohen kompjuterit tuaj kur shkarkoni materiale nga faqja.

Portali Shkollor rezervon të drejtat për të ndryshuar përmbajtjen e faqes dhe të drejtat e shfrytëzimit pa ndonje lajmërim prioritar.