LIGJI Nr. 04/L-032

Për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës

Qëllimi i këtij ligji është që të rregullojë edukimin, arsimin dhe aftësimin parauniversitar nga niveli 0 deri në 4 i ISCED-it duke përfshirë arsimin dhe aftësimin e fëmijëve dhe të rriturve që marrin kualifikime në këto nivele

4,138 Lexime
8 vjet më parë