Metoda aktuale

Mësimdhënia me në qendër nxënësin, pyetje-përgjigje

A e gjejmë veten ne si mësues në mësimdhënien me në qendër nxënësin? Nëse mësimdhënia me në qendër nxënësin rrit lirinë e nxënësve, çfarë ndodh me kurrikulën e shkollës? A zhvillojnë nxënësit arsyetimin e tyre rreth koncepteve dhe ideve bazë lëndore dhe ndërlëndorë? Artikull nga mësuesja Florinda Palaj.

A e gjejmë veten ne si mësues në mësimdhënien me në qendër nxënësin?


Të mësuarit me në qendër nxënësit është një arsye e të mësuarit ndaj mësimdhënies që po përdoret gjithnjë e më shumë në klasat tona. Gjithmonë ajo funksionon duke lidhur interesat e nxënësve me gjërat që mësojnë në klasë.


Si mund ta përcaktojmë të nxënit me në qendër nxënësin?

E rëndësishme është çfarë materiali mësojmë dhe në çfarë mënyre e mësojmë atë. Kjo mësimdhënie vendos një fokus të fortë në vendimmarrjen e nxënësve si një forcë që udhëzon procesin mësimor. Kemi plot raste të zhvendosjes drejt rritjes së vendimmarrjes të nxënësve që mund të marrë forma të ndryshme. Mësimdhënia dhe të nxënit me në qendër nxënësin përqendrohet në nevojat, interesat dhe stilet e të nxënit të nxënësve dhe ka shumë implikime në hartimin e kurrikulës dhe ndërveprimit në leksione. Kështu që një pedagogji e spikatur është si  një mësues dhe  si një   trajner për të orientuar nxënësit si të mësojnë veten e tyre në vend të të mësuarit tradicional me në qendër mësuesin ,që vendos mësuesin në qendër, ku  nxënësit janë pasiv. Pikërisht  kjo pedagogji e njeh zërin e nxënësit si qendër në të nxënit për çdo nxënës, ku kërkon që nxënësit të jenë pjesëmarrës aktivë dhe të përgjegjshëm në mësimet e tyre.


Cilët janë përshkruesit e standardeve?


Nxënësit marrin drejtimin në klasë duke prezantuar punët e tyre dhe lehtësuar punën në grupe. Ata marrin pronësinë e leximit , shkrimit dhe mësimit të tyre, për të zhvilluar dhe testuar të menduarit e tyre. Gjithmonë nxënësit angazhohen në biseda që nxënësit i përgjigjen tekstit ose detyrës së të mësuarit dhe standardeve të arsyetimit. Ka raste që përmbajtja dhe dhënia e mësimit është me standarde që respekton dhe bazohet në burimet dhe përvojat e ndryshme të nxënësve në klasë . Nxënësit punojnë në grupe fleksibël dhe bashkëpunues për të zgjidhur problemet si dhe për të analizuar tekste duke pasqyruar të kuptuarit e një detyre ose koncepti përmes shumë këndvështrimeve. Shkollat tona mbështetën në përfshirjen e të gjithë nxënësve, bashkë me ato me aftësi të kufizuara.


Po mësuesit a luajnë një rol të rëndësishëm në procesin mësimor?


Mësuesit e përkushtuar bëjnë gjithçka në fuqinë e tyre për të nxitur rezultate pozitive për nxënësit e tyre.  Kjo mësimdhënie nuk e anashkalon apo pakëson rolin e mësuesit. Në vend të kësaj, kjo mësimdhënie kërkon të përdorë ekspertizën e mësuesve  në mënyra të ndryshme për të rritur angazhimin e nxënësve. Pikërisht qëllimi i kësaj mësimdhënie nuk është të vendosë mësuesit në qendër por nxënësit që të krijojnë një mjedis mësimor superior, pavarësisht infrastrukturës së shkollave tona.


Mirëpo çfarë ndodh në kurrikulën e shkollës?


Nëse mësimdhënia me në qendër nxënësin rrit lirinë e nxënësve , çfarë ndodh me kurrikulën e shkollës?

  1. Kurrikula luan një rol qendror.
  2. Përdor kurrikulat për të ndihmuar në lidhjen e interesave të nxënësve me aftësitë që i përgatitin ata për universitete dhe karrierat e tyre të dëshiruara.
  3. Lidh lëndët sfiduese të shkollës më drejtpërdrejt me pasionet e botës reale të nxënësve.
  4. Shpesh çojnë në një kurrikul që sillet rreth projekteve në grup, ku nxënësit kanë vendosur synimet për një rezultat të suksesshëm të projektit ndërkurrikular.
  5. Kurrikula është në përvojën mësimore, përmbajtjen mësimore dhe materialet, pikërisht ku kjo kurrikulë është sfiduese dhe e lidhur me çështjet e botës reale për të mbështetur reflektimin dhe angazhimin më të thelluar.


A zhvillojnë nxënësit arsyetimin e tyre rreth koncepteve dhe ideve bazë lëndore dhe ndërlëndorë?


Mësuesit dhe nxënësit shkëmbejnë idetë e tyre për të ndërtuar dhe zbatuar mësime sipas lëndëve mësimore. Nxënësit dëgjojnë njëri-tjetrin, zbatojnë zakonet e mendjes për lexim, shkrim dhe të menduarit në zhanre dhe disiplina të ndryshme. Ata krijojnë lidhje, parashtrojnë pyetje dhe eksplorojnë zgjidhje si një mjet për tu përfshirë në skenarë të botës reale dhe transferimin e aplikacioneve. Në këtë mësimdhënie nxënësit përdorin mjedisin fizik dhe diskutimet rreth roleve në grup për të eksploruar koncepte të ndryshme dhe për t'i zbatuar ato në skenar ose probleme të ndryshme individuale apo kolektive. Janë pikërisht mësuesit që planifikojnë llojet e pyetjeve dhe kërkesave në pika të shumta hyrjeje gjatë një mësimi, të cilat ndërtojnë të kuptuarit dhe angazhimin e nxënësve për konceptet dhe idetë, si dhe zbatimin e tyre në jetën e përditshme.

Përgatiti: FLORINDA PALAJ            

Mësuese e klasës së parë në shkollën 9-vjeçare Milot


© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

7,214 Lexime
2 vjet më parë