Model

Model për vlerësimin e nxënësve në procesin mësimor

Për vlerësimin e nxënësve përgjatë veprimtarive mësimore, mësimdhënësi Mentor Hajrizi, sjell një model liste për kolegët e tij të gjuhës shqipe nga shkollat e mesme të larta të qyteteve të ndryshme të Kosovës, të Shqipërisë dhe të Maqedonisë.

Për vlerësimin e nxënësve përgjatë veprimtarive mësimore, mësimdhënësi Mentor Hajrizi, sjell një model liste për kolegët e tij të gjuhës shqipe nga shkollat e mesme të larta të qyteteve të ndryshme të Kosovës, të Shqipërisë dhe të Maqedonisë.


Lista është ndarë në dy periudha; në periudhën e parë dhe në periudhën e dytë. Ajo vlen për vlerësimin e nxënësve të klasave X, XI dhe XII, por gjithsesi mund të përdoret edhe nga mësuesit e shkollave fillore të mesme të ulëta.


A - angazhim (përsëritje)

D - detyra klase dhe detyra shtëpie 

E - ese

V - vepra e lexuar

T - test

N - nota e gjysmëvjetorit të parë dhe të dytë

P - nota përfundimtare e nxjerr nga të gjitha periudhat


Ditari për vendosjen e notave është i ndarë në tri periudha, por mësimdhënësit vlerësimin e nxënësve për periudhën e tretë mund ta bëjnë në periudhën e dytë. Periudhën e tretë nuk e kemi bërë, meqë kornizat do të zvogëloheshin shumë dhe kështu për mësimdhënësit më në moshë do të paraqiteshin probleme të natyrave të ndryshme.


Viti shkollor: 2016/2017
Profili: (Shkruhet drejtimi) Klasa: X-8
Lënda: Gjuhë shqipe dhe letërsi Mësimdhënësi: Mentor Hajrizi
VLERËSIMI I PUNËS SË NXËNËSVE GJATË AKTIVITETEVE MËSIMORE
Nr. Emri dhe mbiemri A D E V T N P Nr. Emri dhe mbiemri A D E V T N P
1                 21                
                       
2                 22                
                       
3                 23                
                       
4                 24                
                       
5                 25                
                       
6                 26                
                       
7                 27                
                       
8                 28                
                       
9                 29                
                       
10                 30                
                       
11                 31                
                       
12                 32                
                       
13                 33                
                       
14                 34                
                       
15                 35                
                       
16                 36                
                       
17                 37                
                       
18                 38                
                       
19                 39                
                       
20                 40                
                       


(NGA: MA. MENTOR HAJRIZI, KOSOVË; Portali Shkollor)

9,607 Lexime
7 vjet më parë