Projekt

Ndryshimi i formave nëpërmjet ndikimit të forcës shtytëse dhe tërheqëse - orë model nga klasa III, shkolla “Jordan Misja”

Ora model që do ju paraqesim sot është një orë e integruar jo vetëm brenda temave mësimore që i takojnë lëndëve mësimore që zhvillohen në Arsimin Fillor, por është konceptuar si një mësim i integruar edhe me ciklet me të larta ku nxënës më të rritur i japin përvojën e tyre nxënësve të një moshe më të vogël.

“Ajo që ne e konsiderojmë sot si traditë është produkt i një evolucioni të vazhdueshëm…Tradita mund të jetë një lëvizje, për të jetuar në mënyrë krijuese”- tha drejtori i shkollës artistike “Jordan Misja” Shkëlqim Sirika gjatë realizimit të një projekti nga nxënësit e klasës së tretë. 

Mësuesit po shohin mënyra për të krijuar lidhje midis lëndëve dhe shikojnë ndërsa nxënësit gjejnë besim dhe zë krijues në shprehjen e tyre.

Ora e mësimit që do ju paraqesim sot është një orë e integruar jo vetëm brenda temave mësimore që i takojnë lëndëve mësimore që zhvillohen në Arsimin Fillor, por është konceptuar si një mësim i integruar edhe me ciklet me të larta ku nxënës më të rritur i japin përvojën e tyre nxënësve të një moshe më të vogël dhe së bashku sjellin një eksperiencë të re mbështetur edhe në specifikën që ofron shkolla jonë. “Mendojmë se kjo e bën interesante dhe rrit bashkëpunimin brenda shkollës në mënyrë që klasat të mos jenë të mbyllura dhe të veçuara”, tha kryetarja e ekipit lëndor të specialiteteve të departamenti figurative Dr.Blegina Bezo. 


Kohët e fundit, një mësim i klasës së tretë mbi NDËRVEPRIMET (forcat e shtytjes dhe tërheqjes) në lëndën dituri natyre, shqyrtoi punën e artistit të famshëm Odhise Paskali, skulptori që skaliti historinë e shqiptarëve në vepër pavdekësie, të referuar nga mësuesi Emanuel Koko. Nxënësit dëgjuan për punën e tij dhe më pas krijuan artin e tyre duke përdorur kënde në stilin e tij. Nxënësit duhej të ishin në gjendje të identifikonin këndet që kishin përdorur dhe t'i tregonin ato në artin e tyre. Mësuese Alma Teqja, zgjodhi një fushë lëndore si dituria e natyrës dhe e integroi atë me një formë arti, ajo që bëri ishte lidhja me lëndën artistike (skulpturën) dhe gjetja e mënyrave të integrimit në mbështetje të njëra-tjetra. Ndërkohë mësuesja e arteve Dr.Blegina Hasko Bezo bashkë-planifikoi dhe bashkë- mësoi së bashku me mësuesen e arsimit të përgjithshëm për të ndihmuar në sigurimin e mësimit akademik nëpërmjet një forme arti dhe anasjelltas.

Edukimi artistik është një rrugë kryesore drejt të mësuarit, një rrugëtim zbulimi i kuptimit të mësimdhënies për përvojën estetike. Arti është një shprehje e ideve të krijuara nga imagjinata, aftësia dhe shpikja njerëzore. Ekziston një thënie "Muzika është ajo që tingëllojnë ndjenjat". Në mënyrë të ngjashme kjo vlen për format e tjera të artit. Manifestimi i lëvizjes, modulimi i zërit i hap rrugën vetes së brendshme, vizatimi zbulon shtresat e brendshme të mendjes, skulptura pasqyron vetveten e brendshme — Ky është Arsimimi. Kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë për edukimin artistik. Edukimi artistik është fusha e të mësuarit që bazohet në:

  • Arti pamor, i prekshëm
  • Artet skenike


“Nxënësit e përfshirë në klasat e artit performojnë më mirë në shkollë. Nga përvoja ime personale si mësuese në shkollën Artistike 'Jordan Misja', mendimi dhe arsyetimi më i lartë analitik dhe zëri i nxënësve përshtaten mirë me artet. Sipas Teorisë së Shumëfishtë të Inteligjencave të Howard Gardener-it, nxënësit që marrin pjesë në klasat e artit zhvillojnë një kapacitet më të madh për të mësuar, sepse ata zgjerojnë stilet e tyre të të mësuarit përtej arsyetimit gjuhësor dhe matematikor në klasat e tyre tradicionale. Është zbuluar se nxënësit që marrin klasa arti performojnë më mirë në shkollë dhe kanë një nivel më të lartë potenciali të menduari”, u shpreh Dr.Blegina Hasko Bezo. 

Modeli i orës së hapur 

Mësim i integruar 

Klasa III

Arsimi Fillor

Tema mësimore: Ndryshimi i formave nëpërmjet ndikimit të forcës shtytëse dhe tërheqëse.


Krijimi i modeleve me plastelinë, argjile, brumë dhe materiale rrethanore.

Rezultatet e te nxënit për secilën lëndë:

Nxënësi/ja:


Lënda: Dituri natyre

Eksploron se si forcat mund të ndryshojnë formën e objekteve .

Shqyrton se si shtytja mund të përdoret për t’i dhënë formë plastelinës, argjilës, brumit etj. 


Lënda: Art pamor

Përdor materiale të ndryshme për modelim. Realizon një skulpturë me mjete rrethanore. Shpjegon mënyrën e realizimit të skulpturës. Ekspozon punimet në tavolinë.


Lënda: Kurrikul me zgjedhje

Shpjegon  ç’është riciklimi dhe cili është përfitimi i shoqërisë me riciklimin e materialeve të riciklueshme.


Lënda: Qytetari

Sillet si një qytetar/e i /e denjë dhe i/e aftë për të përballuar sfidat e së ardhmes. Situatat e të nxënit:

Përdorim plasteline, argjile, brumë, për krijimin e modeleve. Fjalë kyçe: forcë, shtytje, tërheqje, shqyrtoj, hetoj, skulpturë.


Baza material e përdorur: plasteline, argjile, forma, mjete pune, figura ilustruese.

Metodologjia e përdorur: Punë me grupe. Teknika e pyetjeve, Diskutim, veprimtari praktike. 


Ecuria e orës së mësimit


Veprimtari hyrëse:

Një grup prej dy ose tri vetash nga nxënësit e rritur modelojnë duke përdorur materiale dhe forma te ndryshme. Shtrohet pyetja:

Çfarë po përdorin nxënësit e rritur për të ndryshuar formën e materialeve?

Përgjigje e mundshme: Ata po përdorin një çekiç dhe duart e tyre, pra po përdorin shtytjen dhe tërheqjen.

 

Pse përdoret forca e shtytjes dhe e tërheqjes në këtë rast?

Përgjigje e mundshme: Forcat përdoren për të ndryshuar formën e materialeve. Njihen nxënësit me ecurinë e punës. Ju do të eksploroni për të krijuar forma. Ju do të përdorni duart tuaja për të bërë një formë duke e shtrirë, shtypur, tërhequr materialin me të cilin do të punoni.


Veprimtaria e nxënësve: Ndahen nxënësit në grupe ku marrin pjesë edhe nxënësit e klasave më të larta. Kjo veprimtari drejtohet nga kryetarja e ekipit lëndor të specialiteteve të departamenti figurative Dr.Blegina Bezo.


Grupi i parë

Punon një maskë.

Si mund të krijojmë një maskë duke përdorur forma të gatshme?


Grupi i dytë

Punon një enë balte.

Si quhet mjeti që përdorim për të krijuar një enë? Cilat elemente marrin pjesë në dhënien e formës së enës?


Grupi i tretë

Punon një skulpturë me çorape.

A mund të realizoni një skulpture me çorape? Çfarë mjetesh do të përdorni?


Grupi i katërt

Punon një objekt me materiale të riciklueshme . Çfarë materialesh keni përdorur?

Ç’është riciklimi?

Cila është dobia e riciklimit? 

Përgjigje të mundshme.

Pakëson sasinë e mbetjeve. Mbron shëndetin dhe mjedisin.

Ruan burimet tona natyrore,sepse ul nevojën për lëndë të parë. Punimet ekspozohen nga përfaqësuesit e grupeve.


Vlerësime të nxënësve për punën e bërë në grup. 

Bisedë përmbyllëse nga skulptori Emanuel Koko 

Falënderime………………………………….

Punoi: Mësuesja Alma Teqja

Ideoi: Dr.Blegina Hasko Bezo, Kryetare e ekipit lëndor


©Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

1,876 Lexime
1 vit më parë