Periudha e tretë

Plani i portofolit dhe vlerësimi individual

Mësuesja Vera Kana ka përgatitur planin e portfofolit për periudhën e tretë dhe modelin e vlerësimit individual për lëndën TIK klasa e X dhe XI. Ju mund të shikoni modelet dhe të hartoni planet tuaja.

Kurrikula e re e arsimit bazë, në themel të saj, ka krijimin i kompetencave te nxënësi. Si rrjedhojë, procesi i realizimit dhe i dokumentimit të të nxënit duhet të bazohet në atë çfarë arrin nxënësi të tregojë, të dëshmojë e të demostrojë. Diane Hart përcakton një portofol si "një enë që mban evidencën e njohurive, të ideve, interesave dhe arritjeve".

(Portali Shkollor)

13,312 Lexime
6 vjet më parë