Model

Plani vjetor i drejtuesit të rrjetit

Plani vjetor i rrjetit profesional dhe plani i një takimi janë dy modelet që ju sjellim sot në Portalin Shkollor. Planet janë hartuar nga drejtuesja e rrjetit profesional të gjuhës shqipe, letërsisë dhe arteve Aleksandra Janaqi.

DAR/ZA – Tiranë

Emërtimi i rrjetit – gjuhë shqipe, letërsi, arte 

Drejtuese e rrjetit – Aleksandra Janaq 

Vendi i organizmit – Gjimnazi “Sami Frashëri”

Shkollat pjesëmarrëse 

- Gjimnazi “Sami Frashëri”

- Gjimnazi “Sinan Tafaj”

- Gjimnazi “Partizani”

- Gjimnazi “Eqerem Çabej”

Anëtarë të rrjetit: 28 mësues Nr Tematikat e takimeve të rrjetit Rezultatet e pritshme Veprimtaritë Personi përgjegjës për realizimin e veprimtarisë Afati kohor i zhvillimit të veprimtarisë
1. Takimi i parë i rrjetit profesional të mësuesve Zgjedhja e drejtuesit të rrjetit profesional. Hartimi tematik sipas nevojave i planit vjetor për funksionimin e rrjetit     Ø  Mësuesit zgjedhin drejtuesin e rrjetit profesional. Ø  Mësuesit mes diskutimit hartojnë planin vjetor të funksionimit të rrjetit nisur nga nevojat Marrja e trajnimit nga IZHA për funksionimin e rrjetit profesional.     Specialisti i DAR-it   Java 1 Tetor 2017
Përcaktimi i ditës, orës, vendit ku do të zhvillohet takimi si dhe lajmërimi i anëtarëve të rrjetit. Drejtuesja e  rrjetit Aleksandra Janaq   Specialisti i DAR-it Java 2 Tetor 2017
Organizimi i takimit të rrjetit në kohën dhe vendin e paracaktuar Drejtuesja e rrjetit Aleksandra Janaq   Java 3 Tetor  2017
Hartimi i listës së anëtarëve të rrjetit me të dhënat e tyre si dhe hapja e fletores regjistër për mbajtjen e rregullt të prezencës së tyre. Drejtuesja e rrjetit   Aleksandra Janaq   Java 4 Tetor  2017
Hartimi i raportit të shkurtër për zhvillimin e takimit Drejtuesja e rrjetit   Aleksandra Janaq   Java 4 Tetor  2017


Shkarkoni materialin në PDF për të parë planin e plotë

Në vijim ju mund të shikoni planin për takim e radhës të rrjetit profesional.


Data: 13.03.2018

Ora 13:30

Vendi: Salla virtuale

Gjimnazi: "Sami Frashëri"


Tema e takimit Veprimtaritë Mjetet  
Mësimdhënia e larmishme përmes përdorimit të mjeteve digjitale, orë model 1.       Veprimtari të kryera nga drejtuesja e rrjetit ·         Mbledhja e materialeve për takimin e radhës.   

Krijimi i kontakteve me bashkëpunëtorë të brendshëm dhe të jashtëm.

Informimi i mësuesve mbi temën dhe materialet që do t’u duhen rreth saj

2.      
Veprimtari të kryera nga bashkëpunëtorët ·         Prezantimi i përdorimit të e-librit nga specialistë të shtëpisë botuese Albas

3.      
Diskutime

Diskutime mbi temën Demonstrime idesh
Ndarje përvojash

Laptop, Videoprojektor, e-libri letërsia 10 dhe 11, e-libri gjuha shqipe 10 dhe 11, Flipçarter, Lapustila, etj .


(Portali Shkollor)

21,335 Lexime
5 vjet më parë