UDHËZUES LËNDOR

Udhëzuesit lëndor të lëndëve për arsimin e mesëm të ulët

Udhëzuesi lëndor i lëndëve për arsimin e mesëm të ulët trajton të gjitha aspektet e kurrikulës që nga planifikimi i kurrikulës, metoda të mësimdhënies, të nxënit e nxënësve, vlerësimin e të nxënit, etj.

Udhëzuesi lëndor i lëndëve për arsimin e mesëm të ulët trajton të gjitha aspektet e kurrikulës që nga planifikimi i kurrikulës, metoda të mësimdhënies, të nxënit e nxënësve, vlerësimin e të nxënit në kontekstin e zhvillimit të kompetencave gjatë zbatimit të programeve të historisë, klasa 6-9. Në këtë udhëzues janë kombinuar materiale për zbatim e kurrikulës me kompetenca nga eksperienca dhe praktikat më të mira të mësuesve në shkollë.

Udhëzuesi për zhvillimin e lëndëve, në arsimin e mesëm të ulët është produkt i konsultimeve dhe i diskutimeve me mësues dhe me specialistë të kësaj lënde në këtë cikël shkollimi.


Në të do të gjeni:

-Rëndësinë e secilës lëndë në arsimin e mesëm të ulët;

-Synimet e mësimdhënies dhe të nxënit në lëndën të ndryshme;

-Risitë e lëndëve;

-Modele të zhvillimit të kompetencave kyçe nëpërmjet kompetencave të lëndës;

-Integrimin e lëndës;

-Metodologjitë për zhvillimin e lëndës;

-Modele të planifikimit ditor;

-Lloje të planifikimit vjetor;

-Planifikim sipas periudhave;

-Mënyrë e detajuar si të realizoni vlerësimin e nxënësve;

-Si realizohet vlerësimi i vazhduar (për të nxënë);

-Si realizohet vlerësimi i të nxënit (testi përmbledhës);

-Si realizohet vlerësimi i portofolit lëndor;

-Si realizohet vlerësimi periodik dhe ai përfundimtar;

-Ç’janë nivelet e arritjeve?;

-Vetëvlerësimi dhe vlerësimi i nxënësit nga nxënësi;

-Kriteret e hartimit dhe vlerësimit të testit;

-Parimete  ahrtimit të testeve nga mësuesit;

-Llojet e pyetjeve që gjenden në teste (raste konkrete);

-Modele testi;

-Projektet kurrikulare;


Çdo informacion i domosdoshëm për mësuesit e arsimit të mesëm të ulët,  i gjejnë në këto matëriale, mbi  këto lëndë: Histori, Matematikë, Gjuhë Shqipe, Fizikë, Gjuhë e huaj, Kimi, Biologji, Edukim fizik, Geografi dhe Art Pamor.

(Materiale të marra nga IZHA)

26,685 Lexime
3 vjet më parë