VLERËSIMI I NXËNËSIT

Vlerësimi i nxënësit për zhvillimin e kompetencave kyçe

Vlerësimi i nxënëst për kompetencat kyçe bazohet në rezultatet e të nxënit të kompetencave kyçe për shkallën përkatëse. Ai bazohet në rezultatet e të nxënit të kompetencave kyçe për shkallën përkatëse.

Vlerësimi i nxënëst për kompetencat kyçe bazohet në rezultatet e të nxënit të kompetencave kyçe për shkallën përkatëse.Vlerësimi i nxënësit për zhvillimin e kompetencave kyçe

(Klasa 6-12)

-Vlerësimi i nxënëst për kompetencat kyçe bazohet në rezultatet e të nxënit të kompetencave kyçe për shkallën përkatëse.

- Vlerësimi i nxënësit për kompetencat kyçe bazohet në rezultatet e të nxënit të kompetencave kyçe për shkallën përkatëse.

 

Shembull: Vlerësimi i kompetencave kyçe:

Nxënësi-ja

Vlerësimi i nxënësit për realizimin e kompetencave kyçe


…shpreh gjithmonë mendimet e tij rreth temave të ndryshme, me gojë ose me shkrim, si dhe në forma të tjera të komunikimit. Ai përdor programe të përshtatshme kompjuterike për zgjidhjen e problemeve dhe kryerjen e detyrave në fusha të ndryshme të dijes. Arbri përfshihet aktivisht në projekte ose punë në grup që janë të rëndësishme për shkollën. Ai zbaton dhe respekton me korrektësi rregullat e mirësjelljes dhe mban qëndrim kritik ndaj nxënësve që nuk i respektojë ato.


…tregon përgjegësi të lartë për kryerjen e detyrave gjatë procesit mësimor. Ajo komunikon lirshëm me një fjalor të pasur shkencor, si dhe debaton në mënyrë kritike për situata të ndryshme problemore. Ndërton marrëdhënie të shëndetshme me shokët e klasës dhe dallohet në punët në grup. Elira dallohet për aftësitë e saj në përdorimin e teknologjisë, me synim thellimin e njohurive dhe realizimin e projekteve.


…merr pjese aktive në situatat problemore që diskutohen në orën e mësimit, duke argumentuar në mënyrë krijuese idetë e  saj. Është e gatshme për të kontribuar në mënyrë produktive në aktivitetet që organizon shkolla. Ndërton marrëdhënie të shëndetshme me mësuesit dhe shoqërinë e klasës dhe merr pjesë aktive gjatë punëve në grup. Zotëron kompetenca të larta të përdorimit të teknologjisë dhe dallohet në punën me projektet.


…demostron kureshtje dhe interesim të lartë në të gjitha lëndët. Jep ide të reja gjatë orës mësimore dhe është i gatshëm për të marrë përsipër detyart që i ngarkohen. Shpreh aftësitë e të menduarit kritik për zgjidhjen e problemeve dhe është i aftë në marrjen e vendimeve. Është i përgjegjshëm për kryerjen e detyrave, por jo gjithmonë është në gjendje t’i kryejë ato me efikasitet të lartë në mënyrë të pavarur. Bën përpjekje sistematike për t’ju përgjigjur sfidave.


(Portali Shkollor)

49,534 Lexime
5 vjet më parë