BASHKËTINGËLLORJA "K"

Drejtshkrimi i bashkëtingëllores "K"

Mentor Hajrizi, në këtë artikull trajton problematika të bashkëtingëllores "K". Cilat janë ato fjalë të cilat vazhdimisht i shkruajmë gabim?

DREJTSHKRIMI I BASHKËTINGËLLORES K


Pesë fjalë me nistoren -k, të shkruara gabim

Në kumtime dhe jo vetëm, shkruhen gabim fjalët e tipit me shkronjën -k: kamarier, kondukter, konkurent, korigjim dhe kusherirë. 


Po si duhet të shkruhen drejt këto fjalë?

Këto fjalë drejt shkruhen: kamerier, konduktor, konkurrent, korrigjim dhe kushërirë. (Nga: MA. Mentor Hajrizi; Portali Shkollor)

3,951 Lexime
4 vjet më parë