Udhëzim

Matura shtetërore 2018, sezoni i dytë

Udhëzimi për organizimin e provimeve të Maturës Shtetërore, sesioni i dytë.

Ne mbeshtetje te nenit I 02 te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, te nenit 26, pika 2, shkronja "a" dhe 51 te I igj it nr. 69/2012, date 21.06.2012, "Per sistemin arsimor parauniversitar ne Republ iken e Shqiperise", i ndryshuar, 


UDHEZOJ:


1. Lendet dhe datat e provimeve te Matures Shteterore 2018, sesioni e dyte, te jene:


a) Gjuhe e huaj (D3)  27 gusht 2018

b) Gjuhe shqipe dhe letersi (DI) 30 gusht 2018

c) Matematike (D2) 03 shtator 2018

d) Provime me zgjedhje (Z I/Z2) 07 shtator 2018


2. Provimet e Matures Shteterore 2018, sesioni i dyte, te fillojne ne oren 10:00.

a) Provimet e lendeve me detyrim te zgjasin 2 ore e 30 minuta.

b) Provimet e lendeve me zgjedhje te zgjasin 3 ore.


3. Administrimi edhe procedurat per shperndarjen dhe grumbullimin e materialeve te provimeve te Matures Shteterore 2018, sesioni dyte, bazohen ne Rregulloren e Matures Shteterore 2018, miratuar me Urdhrin nr. 672, date 29.12.2017, te Ministrit te Arsimit, Sportit dhe Rinise.


4. Testi per secilin nga provimet e detyruara te permbaje 25 pyetje, nga te cilat 13 pyetje te jene me pergj igje alternative dhe te vleresohen me 13 pike, ndersa 12 pyetje te jene me zgj idhje dhe te vleresohen me 37 pike.


5. Testi per secilin nga provimet me zgjedhje te permbaje 20 pyetje, nga te cilat 10 pyetje te jene me pergjigje alternative dhe te vleresohen me 10 pike, ndersa 10 pyetje te jene me zgjidhje dhe te vleresohen me 30 pike.


6. Maturantet qe kane vetem nje provim me zgjedhje, te hyjne ne provim ne oren 11.00 dhe ta perfundojne ate ne oren 13.00.


7. Ne provimet e Matures Shteterore 2018, sesioni i dyte, do te marrin pjese:

a) Maturantet/kandidatet qe rezultuan mbetes ne nje ose me shume provime te Matures Shteterore 2018, sesioni i pare.


b) Maturantet qe rezultuan mbetes ne nje ose dy lende ne vitin shkollor 2017-2018 dhe i shlyejne provimet shkollore brenda dates 22 gusht 2018.

c) Kandidatet qe kane perfunduar shkollen e mesme para vitit 2017, por qe nuk kane shlyer detyrimet e Matures Shteterore.

d) Kandidatet qe kane perfunduar shkollen e mesme jashte vendit dhe kane te njesuar dokumentet shkollore nga MASR.


8. Maturantet/kandidatet e percaktuar ne piken 7, germa a dhe b, te plotesojne Formularin Al Z per dhenien e provimeve te sesionit te dyte te Matures Shteterore.


9. Kandidatet/kandidatet e percaktuar ne piken 7, germa c dhe d, te regjistrohen ne shkollen ku kane perfunduar arsimin e mesem ose ne shkollen qe u cakton DAR/ZA-ja e vendbanimit te tyre. Keta kandidate te plotesojne Formularin AlZ ne datat 21-23 gusht 2018.


10. Drejtori i shkolles te dergoje zyrtarisht ne DAR/ZA listen e kandidateve qe do te marrin pjese ne provimet e Matures Shteterore 2018, sesioni i dyte, deri me 23 gusht 2018. Drejtori i DAR/ZA-se ta dergoje kete liste ne QSHA ne daten 24 gusht 2018.


11. Provimet te zhvillohen te perqendruara ne drejtorite arsimore rajonale. ZA Tropoje, ZA Lushnje dhe ZA Sarande t'i zhvillojne provimet ne qytetet e tyre. ZA Delvine t'i zhvilloje provimet ne qytetin e Sarandes.


12. Drejtorite arsimore rajonale dhe drejtorite e shkollave te marrin masa per njoftimin e maturanteve/kandidateve per datat, mjedisin dhe oren kur do te zhvillohet secili nga provimet e Matures Shteterore 2018, sesioni i dyte.


13. Drejtori i DAR/ZA-se, brenda dates 20 gusht 2018, te njoftoje zyrtarisht QSHA-ne per mjedisin ku do te zhvillohen provimet e Matures Shteterore 2018, sesioni i dyte.


14. Ne DAR ku numri i maturanteve/kandidateve eshte me i madh se 500, te perdoren 2 mjedise.


15. Monitorimi dhe administrimi i procesit te Matures Shteterore 2018, sesioni i dyte, te kryhet nga perfaqesuesit e MASR-se he te institucioneve te vartesise.


16. Shpenzimet e perfaqesuesve te MAS-it, ne monitorimin e provimeve te Matures Shteterore 2018, sesioni i dyte, te perballohen nga institucionet perkatese, sipas dispozitave ligjore ne fuqi.


17. Ngarkohen per zbatimin e ketij Udhezimi, Sekretari i Pergjithshem, Drejtoria e Programeve te Zhvillimit te Arsimit, Rinise dhe Sporteve, Drejtoria e Financave, Qendra Sherbimeve Arsimore, lnspektorati Shteteror i Arsimit, lnstituti i Zhvillimit te Arsimit, njesite arsimore vendore dhe shkollat.

(Portali Shkollor)

4,917 Lexime
5 vjet më parë