MATURA SHTETËRORE

Organizimi i provimeve kombëtare të maturës shtetërore 2019

Një shtesë ne udhëzimin nr.3, datë 14.02.2018 "Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të maturës shtetërore 2019"

Një shtesë ne udhëzimin nr.3, datë 14.02.2018 "Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të maturës shtetërore 2019"

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Shqipërisë, të neneve 26 dhe 51, të Ligjit Nr. 69, datë 21.06.2012, "Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar:

1. Në Udhëzimin nr.3, datë 14.02.2018 "Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të Maturës Shtetërore 2019", pika 2.1, bëhej si më poshtë:

2.1 Lista e lëndëve të provimit me zgjedhje janë:


Nr.Shkollat e arsimit të mesëm të lartë/ Lënda
1.KImi
2.Fizikë
3.Biologji
4.Histori
5.Gjeografi
6.Qytetari dhe Psikologji
7.Filozofi dhe Sociologji
8.Ekonomi
9.Histori Baleti
10.Histori Muzike
11.Histori Arti


2. Ngarkohen për zbatimin e këtij Udhëzimi, Sekretari i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvilimit Të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Qendra e Shërbimeve Arsimore, Instituti i zhhvillimit Të Arsimit Dhe Institucionet arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar.

(Portali Shkollor)

2,004 Lexime
4 vjet më parë