Udhëzues

Të nxënit me situata, konstruktivizmi dhe teknologjia, udhëzues për mësuesit

Udhëzuesi “Të nxënit me situata, konstruktivizmi dhe teknologjia” sjell shembuj konkretë të integrimit efikas të teknologjisë nëpërmjet përdorimit të metodologjive të përshtatshme të mësimdhënies/nxënies për lëndë të ndryshme të kurrikulës së AB.

Para së gjithash, theksojmë se ky udhëzues nuk ka për qëllim të tregojë thjesht përdorimin e teknologjisë në kurrikulat lëndore apo mësimin e TIK-ut nëpërmjet lëndëve të tjera të kurrikulës së arsimit bazë. TIK-u zhvillohet si lëndë më vete në kurrikulën e arsimit bazë, ndaj është detyrë e kësaj kurrikule të ndërtojë konceptet dhe kompetencat lëndore. Qëllimi i këtij udhëzuesi është përdorimi i teknologjisë dhe TIK-ut për përmirësimin e procesit mësimor nëpërmjet zbatimit të metodologjive moderne. Aplikimi i metodologjive moderne dhe përdorimi i teknologjisë në procesin mësimor synon zhvillimin e kompetencave për të nxënit gjatë gjithë jetës, angazhimin sa më të madh të nxënësit gjatë aktiviteteve të të nxënit, nxitjen e kreativitetit dhe arsyetimit kritik, përmirësimin e rezultateve mësimore të të nxënit si dhe rritjen e cilësisë së tërë procesit mësimor.


Ky udhëzues u vjen në ndihmë të gjithë mësuesve të AB, si mësuesve të ciklit fillor dhe mësuesve të arsimit të mesëm të ulët (AMU) për:


  • zbatimin e qasjes konstruktiviste të të nxënit e cila vendos nxënësin në qendër të procesit mësimor,
  • zhvillimin e kompetencave kyçe dhe kompetencave lëndore
  • arritjen e qëllimeve arsimore dhe sigurimin e cilësisë në zbatimin e reformës së re kurrikulare. Kapitulli i parë i këtij udhëzuesi shpjegon arsyet dhe rëndësinë e përdorimit të teknologjisë në klasë, efikasitetin e përdorimit të teknologjisë në procesin mësimor nëpërmjet zbatimit të qasjes konstruktiviste, zhvillimin e mësimit nëpërmjet përdorimit të teknologjisë dhe mënyrat e ndryshme që mësuesit dhe nxënësit mund të përdorin kompjuterin dhe teknologjitë e komunikimit për të ndarë online idetë dhe informacionin e tyre në klasë dhe në mjedisin e të nxënit. 


Udhëzuesi i plotë 

Referime nga ASCAP

Përgatiti për publikim N.Allkja.Biçaku 

Portali ShkollorTë gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

9,665 Lexime
3 vjet më parë