Urdhër

Vlerësimi i arritjeve të nxënësve në arsimin fillor

Udhëzimi “Për zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor 2016”, “Për miratimin e rregullores për procedurat e organizimit dhe të zhvillimit të vlerësimit te arritjeve te nxënësve të arsimit fillor 2016”, si dhe rregulloren.

4,787 Lexime
8 vjet më parë