Në shkollën “Emin Duraku”

Orë e hapur mësimi në klasën e parë, lënda abetare

Kjo orë model është zhvilluar në klasën e parë D në shkollën 9-vjeçare “Emin Duraku” në kryeqyetet me mësuese Irena Çuçi. Prezantim dhe punim i tingullit dhe shkronjës C c.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Abetare

Shkalla: E parë

Klasa: I-D

Tema mësimore: Prezantim dhe punim i tingullit dhe shkronjës C c.  Abetare f.80.

Situata e të nxënit: Vëzhgojnë në video projektor filmin për trumcakun (3 min).

Rezultatet e të nxënit të kompetencave gjuhësore dhe sipas temës mësimore.

 • Përdor fjalorin e duhur për të komentuar figurën e dhënë.
 • Ndjek udhëzimet e dhëna në lidhje me temën.
 • Bashkëpunon  pavarësisht prejardhjes dhe nevojave të veçanta, për të realizuar punën e përbashkët.
 • Kontrollon mjetet, materialet dhe kohën që ka për  kryerjen e detyrës.
 • Flet për situatën e dhënë në filmin me trumcakun.
 • Njeh tingullin dhe shkronjën C,c.
 • Dallon shkronjën C, c në struktura fjalësh, me ndihmën e figurave.
 • Qarkon shkronjën C, c në pozicione të ndryshme të fjalës (nistore, në trup dhe fundore).
 • Shkruan shkronjën e madhe dhe të vogël të shtypit C, c sipas modelit.
 • Ndan  në rrokje fjalët e fjalorit dhe formon fjali me to.
 • Lexon globalisht fjalët.


(Portali Shkollor)

27,725 Lexime
6 vjet më parë