Vlerësimi i rezultateve dhe i arritjeve të nxënësve

Një artikull me rëndësi dhe që përmbledh të gjitha çështjet e vlerësimit të rezultateve dhe të arritjeve të nxënësve. Përgatiti Dr.Blegina Hasko Bezo.

Qëllimi kryesor i vlerësimit të rezultateve dhe i arritjeve të nxënësve është përmirësimi i të nxënit të nxënësve. Informacioni i mbledhur përmes vlerësimit dhe i arritjeve i ndihmon mësuesit të identifikojnë vështirësitë e nxënësve si dhe të zbulojnë dobësitë në programe. Vlerësimi i rezultateve dhe i arritjeve janë mjete të rëndësishme për përshtatjen e kurrikulës dhe qasjeve mësimore me nevojat e nxënësve dhe për përcaktimin e efektivitetit të përgjithshëm të programeve dhe praktikave në klasë. Vlerësimi është procesi i mbledhjes së informacionit nga një sërë burimesh (përfshirë detyrat, projektet dhe një afat të mesëm) që pasqyrojnë me saktësi se sa mirë nxënësit po i arrijnë pritshmëritë e kurrikulës. Si pjesë e vlerësimit, mësuesit u ofrojnë nxënësve reagime përshkruese që drejtojnë përpjekjet e tyre drejt përmirësimit.


Strategjitë e vlerësimit të rezultateve dhe të arritjeve bazohen në pritshmëritë e kurrikulës dhe në përshkrimet dhe kategoritë e nivelit në grafikun e arritjeve. Strategjitë e vlerësimit janë të natyrës së ndryshme, të administruara gjatë një periudhe kohore dhe të dizajnuara për të ofruar mundësi për nxënësit që të demonstrojnë gamën e plotë të të nxënit të tyre. Përveç kësaj, mësuesit do të përdorin si gjykimin e tyre profesional ashtu edhe vëzhgimet e nxënësve në vlerësimin e kritereve dhe arritjeve specifike.


TorahHigh ka një sistem të ndërlikuar vlerësimi, vlerësimi dhe raportimi, i cili siguron që nxënësit të kenë një pasqyrim të saktë të asaj që pritet prej tyre akademikisht gjatë gjithë vitit.


Informacioni i mbledhur përmes një vlerësimi i ndihmon mësuesit të përcaktojnë pikat e forta dhe të dobëta të nxënësve, si dhe të kuptuarit e tyre të përgjithshëm të materialit të kursit. Për më tepër, vlerësimi i ndihmon edukatorët të përshtatin metodat e tyre të mësimdhënies në mënyrë që të sigurojnë sasinë maksimale të të nxënit efektiv për çdo nxënës.


Një vlerësim është procesi i mbledhjes së informacionit nga një shumëllojshmëri produktesh, vëzhgimesh dhe bisedash që pasqyron saktë se sa mirë një nxënës po i arrin pritshmëritë e kurrikulës në një klasë.

Si pjesë e një vlerësimi, mësuesit u ofrojnë nxënësve reagime përshkruese që drejtojnë përpjekjet e tyre drejt përmirësimit. Vlerësimi i referohet procesit të gjykimit të cilësisë së punës së nxënësve në bazë të kritereve të përcaktuara dhe caktimit të një vlere për të përfaqësuar atë cilësi.


Për të siguruar që vlerësimi i rezultateve dhe i arritjeve të jenë të vlefshëm dhe të besueshëm, dhe që ato të çojnë në përmirësimin e të nxënit të nxënësve, mësuesit duhet të përdorin strategji vlerësimi dhe motivimi të cilat:

 • trajtojnë edhe atë që nxënësit mësojnë dhe sa mirë mësojnë ata;
 • bazohen si në kategoritë e njohurive dhe aftësive ashtu edhe në përshkrimet e grafikut të arritjeve të dhëna në Ministrinë e Arsimit
 • janë të ndryshme në natyrë, të administruara gjatë një periudhe kohore dhe të dizajnuara për të ofruar mundësi për nxënësit që të demonstrojnë gamën e plotë të të mësuarit të tyre;
 • janë të përshtatshme për aktivitetet mësimore të përdorura, qëllimet e mësimdhënies,nevojat dhe përvojat e nxënësve;
 • janë të drejta dhe transparente për të gjithë nxënësit;
 • sigurohuni që secilit nxënës t'i jepen udhëzime të qarta për përmirësim;
 • nxisin aftësinë e nxënësve për të vlerësuar të nxënit e tyre dhe për të vendosur qëllime specifike;
 • u komunikohen qartë nxënësve dhe prindërve në fillim të procesit dhe në pika të tjera të përshtatshme gjatë gjithë vitit shkollor.


Grafiku i Arritjeve


Kurrikula për klasat I deri në XII përfshin standardet e përmbajtjes dhe standardet e performancës. Vlerësimi i rezultateve dhe vlerësimi arritjeve bazohen si në standardet e përmbajtjes ashtu edhe në standardet e performancës. Standardet e përmbajtjes janë pritshmëritë e kurrikulës të identifikuara për çdo lëndë dhe disiplinë. Ato përshkruajnë njohuritë dhe aftësitë që nxënësit pritet të zhvillojnë dhe demonstrojnë në punën e tyre në klasë, në teste dhe në aktivitete të tjera të ndryshme mbi të cilat vlerësohet dhe motivohet arritja e tyre.Ekzistojnë dy grupe të pritjeve të kurrikulës – pritjet e përgjithshme dhe pritshmëritë specifike. Pritjet e përgjithshme përshkruajnë në terma të përgjithshëm njohuritë dhe aftësitë që nxënësit pritet të demonstrojnë deri në fund të çdo klase ose kursi. Pritjet specifike përshkruajnë njohuritë dhe aftësitë e pritshme në më shumë detaje. Të marra së bashku, pritjet e përgjithshme dhe specifike përfaqësojnë kurrikulën e mandatuar – standardet e përmbajtjes. Standardet e performancës janë të përshkruara në grafikun e arritjeve që shfaqet në dokumentin e kurrikulës fillore dhe të mesme për çdo lëndë ose disiplinë. Grafiku i arritjeve për çdo lëndë/disiplinë është një udhëzues standard dhe duhet të përdoret nga të gjithë mësuesit si një kornizë brenda së cilës mund të vlerësojnë dhe përcaktojnë arritjet e nxënësve për pritshmëritë në lëndën ose disiplinën e caktuar. Ai u mundëson mësuesve të bëjnë gjykime të qëndrueshme për cilësinë e të nxënit të nxënësve bazuar në standarde të qarta të performancës dhe në një grup provash të mbledhura me kalimin e kohës. Ai gjithashtu u siguron mësuesve një bazë për zhvillimin e reagimeve të qarta dhe specifike për nxënësit dhe prindërit.


Vlerësimi/Vlerësimi i të nxënit


Vlerësimi i referohet procesit të gjykimit të cilësisë së të nxënit të nxënësve në bazë të standardeve të vendosura të performancës dhe caktimit të një vlere për të përfaqësuar atë cilësi. Vlerësimi përmbledh dhe u komunikon me saktësi prindërve, mësuesve të tjerë, punëdhënësve, institucioneve të arsimit të mëtejshëm dhe vetë nxënësve atë që nxënësit dinë dhe mund të bëjnë në lidhje me pritshmëritë e përgjithshme të kurrikulës. Vlerësimi bazohet në vlerësimin e të nxënit që ofron dëshmi të arritjeve të nxënësve në periudha strategjike gjatë gjithë klasës/kursit, shpesh në fund të një periudhe të të nxënit.


Të gjitha pritjet e kurrikulës duhet të merren parasysh në mësimdhënie dhe vlerësim, por vlerësimi fokusohet në arritjen e pritshmërive të përgjithshme nga nxënësit. Arritja e një nxënësi të pritshmërive të përgjithshme vlerësohet në bazë të arritjeve të tij ose të saj të pritshmërive specifike përkatëse. Pritjet e përgjithshme janë të natyrës së gjerë, dhe pritshmëritë specifike përcaktojnë përmbajtjen ose shtrirjen e veçantë të njohurive dhe aftësive të referuara në pritjet e përgjithshme. Mësuesit do të përdorin gjykimin e tyre profesional për të përcaktuar se cilat pritshmëri specifike duhet të përdoren për të vlerësuar arritjen e pritshmërive të përgjithshme, dhe cilat do të merren parasysh në mësimdhënie dhe vlerësim, por jo domosdoshmërisht të vlerësohen.Mësuesit përdorin një sërë strategjish vlerësimi për të nxjerrë informacion rreth të nxënit të nxënësve. Këto strategji janë trekëndore dhe përfshijnë vëzhgime, biseda nxënës-mësues dhe produkte.


Mësuesit mbledhin informacion rreth të nxënit duke:

 • hartimi i detyrave që u ofrojnë nxënësve mënyra të ndryshme për të demonstruar të nxënët e tyre; 
 • vëzhgimi i nxënësve teksa kryejnë detyrat;
 • shtrimi i pyetjeve për t'i ndihmuar nxënësit të bëjnë të qartë mendimin e tyre;
 • Klasa /atelietë dhe bisedat në grupe të vogla që inkurajojnë nxënësit të artikulojnë atë që po mendojnë dhe të zhvillojnë më tej të menduarit e tyre.


Përcaktimi i një note të kartës së performacës


Mësuesit do të marrin parasysh konsiderata të ndryshme përpara se të marrin një vendim për notën që do të shënohet në kartën e raportit. Mësuesi do të marrë në konsideratë të gjitha provat e mbledhura përmes strategjive të vlerësimit të trekëndëshit, të cilat përfshijnë: vëzhgimet, bisedat dhe produktet e nxënësve (teste/provime, detyra për vlerësim).


Mësuesi do të marrë në konsideratë provat për të gjitha testet/provimet dhe detyrat për vlerësim që nxënësi ka përfunduar ose ka dorëzuar, numrin e testeve/provimeve ose detyrave për vlerësim që nuk janë përfunduar ose dorëzuar, si dhe dëshmitë e arritjeve që disponohen për secilin, pritshmëri e përgjithshme për një lëndë në një klasë ose lëndë të caktuar. 


Përveç kësaj, mësuesi do të konsiderojë se disa dëshmi kanë peshë më të madhe se provat e tjera; për shembull, disa detyra të performancës janë më të pasura dhe zbulojnë më shumë për aftësitë dhe njohuritë e nxënësve se të tjerat.


Aftësitë e të mësuarit dhe shprehitë e punës


Zhvillimi i aftësive të të nxënit dhe i shprehive të punës është pjesë përbërëse e të nxënit të nxënësve. Vlerësimi, vlerësimi dhe raportimi mbi arritjet e pritshmërive të kurrikulës dhe për demonstrimin e aftësive të të nxënit dhe zakoneve të punës, veçmas i lejon mësuesit t'u japin prindërve dhe nxënësve informacion specifik për secilën nga dy fushat e arritjeve.

Shkathtësitë e të nxënit dhe shprehitë e punës vlerësohen dhe raportohen si më poshtë:

 – Shkëlqyeshëm, – Mirë, – Kënaqshme,  – Ka nevojë për përmirësim


Shkathtësitë e të nxënit dhe shprehitë e punës 


Shembuj të sjelljeve

Përgjegjësia

Nxënësi:

 • përmbush përgjegjësitë dhe angazhimet brenda mjedisit mësimor;
 •  plotëson dhe dorëzon punët e klasës, detyrat e shtëpisë dhe detyrat sipas afateve kohore të dakorduara;
 • merr përgjegjësinë dhe menaxhon sjelljen e vet.

Organizimi

Nxënësi:

 • harton dhe ndjek një plan dhe proces për kryerjen e punës dhe detyrave;
 • përcakton prioritetet dhe menaxhon kohën për të përfunduar detyrat dhe për të arritur qëllimet; 
 • identifikon, mbledh, vlerëson dhe përdor informacionin, teknologjinë dhe burimet për të përfunduar detyrat.


Punë e pavarur

Nxënësi:

 • monitoron, vlerëson dhe rishikon në mënyrë të pavarur planet për të përfunduar detyrat dhe për të përmbushur qëllimet;
 • përdor kohën e mësimit në mënyrë të përshtatshme për të kryer detyrat; • ndjek udhëzimet me mbikëqyrje minimale.


Bashkëpunimi

Nxënësi:

 • pranon role të ndryshme dhe një pjesë të barabartë të punës në një grup;
 • u përgjigjet pozitivisht ideve, opinioneve, vlerave dhe traditave të të tjerëve;
 • ndërton marrëdhënie të shëndosha ndërmjet bashkëmoshatarëve nëpërmjet ndërveprimeve personale dhe të asistuara nga media;
 • punon me të tjerët për të zgjidhur konfliktet dhe për të krijuar konsensus për të arritur qëllimet e grupit;
 • ndan informacionin, burimet dhe ekspertizën dhe promovon të menduarit kritik për të zgjidhur problemet dhe për të marrë vendime.


Iniciativa

Nxënësi:

 • kërkon dhe vepron sipas ideve dhe mundësive të reja për të mësuar;
 • demonstron kapacitetin për inovacion dhe gatishmërinë për të marrë rreziqe; • demonstron kuriozitet dhe interes për të mësuar;
 • u qaset detyrave të reja me qëndrim pozitiv;
 • njeh dhe mbron siç duhet të drejtat e vetes dhe të të tjerëve.


Vetërregullimi

Nxënësi:

 • vendos qëllimet e veta individuale dhe monitoron progresin drejt arritjes së tyre; 
 • kërkon sqarim ose ndihmë kur nevojitet;
 • vlerëson dhe reflekton në mënyrë kritike për forcat, nevojat dhe interesat e veta;
 • identifikon mundësitë e të mësuarit, zgjedhjet dhe strategjitë për të përmbushur nevojat personale dhe për të arritur qëllimet;
 • këmbëngul dhe bën përpjekje kur u përgjigjet sfidave.Dr.Blegina Hasko Bezo


© Portali ShkollorTë gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

7,114 Lexime
2 vjet më parë