Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të gjeni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: [email protected].

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aktualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar nxënës
Portali Shkollor (www.portalishkollor.al) për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar prindër
Për ju dhe fëmijët tuaj në Portalin Shkollor (www.portalishkollor.al) publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqiptar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe: [email protected].

Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të ndiqni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: [email protected].

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aklualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar nxënës
portalishkollor.al për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar prindër
Për ju dhe femijët tuaj ne portalinshkollor.al publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqipëtar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe - na shkruani në: [email protected].

Maqedoni

 • Ligji për standardin e studentëve

     7 vjet më parë     2,450 Lexime

  Me këtë ligj rregullohen veprimtaria e standardit të studentëve, themelimi, organizimi, funksionimi dhe menaxhimi në institucionet për standardin e st...

 • Ligji për shërbimin pedagogjik

     7 vjet më parë     1,663 Lexime

  Me këtë ligj rregullohen qëllimet, organizimi, kompetencat, udhëheqja dhe autorizimet e Shërbimit Pedagogjik, si dhe çështje tjera me rëndësi për përp...

 • Ligji për byronë e zhvillimit të arsimit

     7 vjet më parë     1,706 Lexime

  Me këtë ligj rregullohen kompetencat e Byrosë për zhvillimin e arsimit (në tekstin e mëtejmë: Byroja), si dhe çështje të tjera me rëndësi për zhvillim...

 • Ligji për universitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm

     7 vjet më parë     1,648 Lexime

  Me këtë ligj rregullohet veprimtaria, administrimi, udhëheqja, financimi, mbikëqyrja, si dhe çështje tjera lidhur me punën e universiteteve të hapura...

 • Ligji për standardin e nxënësve

     7 vjet më parë     1,813 Lexime

  Me këtë ligj rregullohet themelimi, organizimi, funksionimi dhe administrimi në institucionet për standardin e nxënësve, si pjesë e sistemit të arsimi...

 • Ligji për arsimin fillor

     7 vjet më parë     3,004 Lexime

  Me këtë ligj rregullohet arsimi i obligueshëm fillor, që realizohet në shkollat fillore (në tekstin e mëtejmë: shkolla fillore), si dhe veprimtaria e...

 • Ligji për arsim të lartë

     7 vjet më parë     2,130 Lexime

  Me këtë ligj rregullohet autonomia e universitetit dhe liria akademike, kushtet dhe procedura për themelimin dhe ndërprerjen e funksionimit të institu...