ROLI I MËSUESIT

Roli i mësusit/ Funksionet dhe detyrat

Të qenit mësues është shumë më tepër sesa thjesht ekzekutim i planeve mësimore. Sot, rolet e mësuesve janë shumë më ndryshe nga ç'kanë qenë, sepse janë të shumëanshme...

Mësimdhënësit përgatisin mësimet, letrat e klasave, menaxhojnë klasën, takohen me prindërit dhe punojnë ngushtë me stafin e shkollës.

Megjithatë, të qenit mësues është shumë më tepër sesa thjesht ekzekutimi i planeve mësimore. Në botën e sotme, mësimi është një profesion shumëplanësh; mësuesit shpesh mbajnë rolet e një prindi zëvendësues, disiplinor të klasës, mentor, këshilltar, llogaritar, rol model, planifikues, dhe shumë role të tjera të ngjashme.

Mësuesit e shkollave fillore luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e nxënësve. Ajo që nxënësit mësojnë në vitet e tyre formuese ndikon në njeriu që ata do bëhen në të ardhmen.


Prindi i Dytë

Roli i një mësuesi është shumë më tepër sesa thjesht planifikimi dhe ekzekutimi i planeve mësimore. Në disa kuptime, sepse mësuesi shpenzon aq shumë kohë me nxënësit, aq sa ai mund të bëhet prind i dytë për ta. Mësimdhënësit mund të jenë një model i vazhdueshëm pozitiv për nxënësit e tyre, veçanërisht për fëmijët që nuk kanë një themel të ngushtë familjar.


Natyrisht, roli i mësuesit si një gjysmë-prind do të varet në masë të madhe nga mosha dhe shkalla e fëmijëve që u japin mësim. Mësuesi i kopshtit zhvillon aftësitë themelore tek fëmijët, të cilat janë të nevojshme për të shkëlqyer dhe përparuar në vitin e ardhshme, ndërsa një mësues në klasat e ndërmjetme jep informacion specifik për një lëndë të caktuar

 

Roli i Mësuesit në Botën e Sotme

Rolet e mësuesve sot janë shumë ndryshe nga ç'kanë qenë, sepse në botën e sotme, roli i një mësuesi është i shumëanshëm. Detyra e tyre është të këshillojë nxënësit, t'i ndihmojë ata të mësojnë se si të përdorin njohuritë e tyre dhe ta integrojnë atë në jetën e tyre, në mënyrë që ata të bëhen anëtarë të vlefshëm të shoqërisë. Mësimdhënësit inkurajohen që t'i përshtasin metodat për secilin nxënës, sepse ata janë të ndryshëm dhe është e nevojshme t’i qasesh në mënyra të ndryshme.

Profesioni modern i mësimdhënies është gjithashtu rreth marrjes së roleve më të gjera për promovimin e arsimit. 


Mësuesit shpesh:

• Punojnë me politikanët, kolegët dhe anëtarët e komunitetit për të vendosur standarde të qarta dhe të arritshme për studentët e tyre;

• Marrin pjesë në vendimmarrje që ndihmon në trajtimin e problemeve, të cilat më gtej ndikojnë në të nxënit e nxënësve; 

• Bëhen udhëheqës të mësuesve të rinj, për t’i orientuar drejt ata.


Detyrat e Mësimdhënësve

Detyrat e mësuesve të shkollave fillore përfshijnë:

• Planifikimi i mësimeve që mësojnë lëndë specifike, të tilla si matematikë, shkencë dhe anglisht;

• Mësimdhënien e mësimeve në konfigurimin e grupeve të plota ose të grupeve të vogla;

• Vlerësimi i aftësive, fuqive dhe dobësive të nxënësve;

• Përgatitja e studentëve për teste të standardizuara;

• Komunikim me prindërit për përparimit e nxënësve;

• Zhvillimi dhe zbatimi i rregullave në klasë;

• Mbikëqyrja e fëmijëve në aktivitetet jashtëshkollore (si dreka, sheshi i lojërave);

• Kryerja e aktiviteteve në klasë; dhe

• Udhëzimet e planifikimit në terren.


(Përshtati P.Shtini; Portali Shkollor)

16,535 Lexime
5 vjet më parë