IZHA

Korniza Kurrikulare e Arsimit Parashkollor

Publikimi “Korniza Kurrikulare e Arsimit Parashkollor” u realizua në kuadër të bashkëpunimit të Institutit të Zhvillimit të Arsimit me UNICEF-in.

Publikimi “Korniza Kurrikulare e Arsimit Parashkollor” u realizua në kuadër të bashkëpunimit të Institutit të Zhvillimit të Arsimit me UNICEF-in. Opinionet dhe sugjerimet e paraqitura në këtë botim i përkasin autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht këndvështrimet e UNICEF. Manuali u hartuanën kujdesin e znj. Mirlinda Bushati, drejtuese e programit të Edukimit dhe Fëmijërisë së herhme në UNICEF Shqipëri. Kurrikula, është një sistem i integruar i elementeve me synime arsimore, që orientojnë dhe mundësojnë zbatimin në sistem të politikave arsimore dhe administrative, në përshtatje me realitetet shoqërore, historike, ekonomike e kulturore të një vendi.


(Portali Shkollor)

1,669 Lexime
1 vit më parë