Draft

Korniza Kurrikulare e Arsimit Parauniversitar

Kurrikula, në kuptimin e gjerë, është faktori më i rëndësishëm i procesit të arsimimit. Ajo
përcakton se çfarë duhet të dinë dhe çfarë duhet të jenë në gjendje të bëjnë nxënësit, cilat
vlera duhen kultivuar tek ata...

12,048 Lexime
8 vjet më parë