Njoftim dhe zbatim

"Mësues për Shqipërinë", MASR informon DAR dhe ZA

Në zbatim të Udhëzimit Nr.40, datë 09.10.2015 "Për organizimin e testimit të kandidatëve për ushtrimin e profesionit të mësuesit në arsimin parauniversitar" dhe të Udhëzimit Nr.38, datë 06.10.2015 "Për procedurat e lëvizjes paralele...

Në zbatim të Udhëzimit Nr.40, datë 09.10.2015 "Për organizimin e testimit të kandidatëve për ushtrimin e profesionit të mësuesit në arsimin parauniversitar" dhe të Udhëzimit Nr.38, datë 06.10.2015 "Për procedurat e lëvizjes paralele, emërimit dhe largimit nga puna të mësuesit në institucionet arsimore publike të sistemit arsimor parauniversitar" të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

Ju informojmë se:

1.    Kandidatët për ushtrimin e profesionit të mësuesit të plotësojnë formularin e pjesëmarrjes në testim, përmes aplikimit online në portalin “Mësues për Shqipërinë 2017-2018”, website: https://mesuespershqiperine.al/  nga data 16.01.2018 deri 31.01.2018.


2.      Aplikimi online do të kryhet nga të gjithë kandidatët të cilët kanë dorëzuar dosjet në DAR dhe kanë tërhequr “Formularin e Kualifikimit”.

4,394 Lexime
4 vjet më parë