IZHA

Udhëzues për zhvillimin e kurrikulës së re në arsimin fillor

Udhëzuesi për zhvillimin e kurrikulës së re në arsimin fillor synon t’u vijë në ndihmë mësuesve të këtij cikli dhe drejtuesve të shkollave. Gjithashtu, udhëzuesi u shërben prindërve për qëllime informimi, si dhe specialistëve të arsimit.

Udhëzuesi për zhvillimin e kurrikulës së re në arsimin fillor synon t’u vijë në ndihmë mësuesve të këtij cikli dhe drejtuesve të shkollave. Gjithashtu, udhëzuesi u shërben prindërve për qëllime informimi, si dhe specialistëve të arsimit pranë njësive arsimore vendore për të monitoruar dhe për të mbështetur shkollat në zbatimin e kurrikulës së re. 


Në këtë dokument përfshihen udhëzime të veçanta për planifikimin e kurrikulës në nivel shkolle, për planifikimin e mësimdhënies nga mësuesi dhe për vlerësimin e nxënësve.

21,343 Lexime
3 vjet më parë