Intervistë

Intervistë me mësimdhënësen Violeta Hyseni: Teknologjia, pjesë e rëndësishme e procesit mësimor në kohën e sotme

Në një intervistë për Portalin Shkollor Albas mësimdhënësja Violeta Hyseni flet mbi përvojën e saj në drejtim të implementimit të teknologjisë në klasat e arsimit fillestar, si dhe arritjen e potencialit të plotë të nxënësve në këtë lëndë të re bashkëkohore në procesin e mësimdhënies.

Mësuese Violeta Hyseni prej kohës ushtron profesionin e mësimdhënëses, aq të dashur për të, në arsimit fillor në shkollën ShFMU "Xhemaili Mustafa", Prishtinë. Ajo spikat për vëmendjen e saj ndaj zhvillimit dhe edukimit të nxënësve. Me një pasion të vërtetë mbi arsimin, ajo ka ndikuar pozitivisht në formimin e brezit të ri duke ndihmuar në zhvillimin e aftësive intelektuale dhe emocionale të nxënësve në klasë. Kreativiteti i saj dhe mënyra e shkëlqyeshme e komunikimit e bëjnë mësuese Violetën një figurë frymëzuese për nxënësit dhe kolegët e saj. Në një intervistë për Portalin Shkollor Albas ajo flet mbi përvojën e saj në drejtim të implementimit të teknologjisë në klasat e arsimit fillestar, si dhe arritjen e potencialit të plotë nga nxënësit në këtë lëndë të re bashkëkohore në procesin e mësimdhënies.   Si përfshihet teknologjia në mësimdhënien e arsimit fillor?


Teknologjia është një pjesë e rëndësishme e arsimit fillore dhe mund të përdoret në mënyra të ndryshme për të përmirësuar përvojën mësimore. Disa mënyra në të cilat teknologjia mund të përfshihet në arsimin fillestar janë: komunikimi dhe mësimi në distancë, përdorimi i pajisjeve të inteligjencës artificiale dhe softuerëve edukativë, multimedia dhe burimet digjitale si dhe krijimi i projekteve dhe hulumtimeve. 


Për të arritur potencialin e plotë të teknologjisë në arsimin fillestar, është e rëndësishme të sigurohet që përdorimi i saj të jetë i drejtuar drejt objektivave të mësimit dhe zhvillimit të nxënësve, dhe gjithashtu të përcaktohen politikat dhe udhëzimet për sigurinë dhe privatësinë e të dhënave.Cilat janë vështirësitë konkrete që hasin mësimdhënësit në një orë digjitale?


Patjetër që në drejtimin e një ore digjitale mësimdhënësit hasen edhe me vështirësi. Për shembull, mungesa e një lidhje fizike me nxënësit mund të bëjë që mësuesit të ndiejnë distancë dhe të vështirësojnë përfshirjen e studentëve në mësim. Po kështu mësuesit mund të kenë vështirësi në kontrollimin e ambientit të mësimit, duke përfshirë zhurmën e papritur, ndërprerjet e internetit, ose shqetësime teknike të tjera. Në një ambient digjital, mësuesit mund të kenë vështirësi të monitorojnë përqendrimin, kuptimin dhe progresin e nxënësve në mësim. Nëse mësuesit nuk janë të njohur me teknologjinë e përdorur për mësimin online, ata mund të ndjehen të frustuar dhe të kufizuar në efektivitetin e tyre mësimor. Gjithashtu në një ambient digjital, nxënësit mund të jenë më të prirur të shpërndahen nga ambienti i tyre dhe të kenë vështirësi në mbajtjen e vëmendjes gjatë mësimit. Në krahasim me mësimin tradicional, mësuesit mund të ndiejnë mungesën e bashkëveprimit dhe komunikimit interpersonal me nxënësit, duke ndikuar në cilësinë e mësimit dhe angazhimin e tyre. Dhe e fundit, por jo nga rëndësia, mësuesit mund të hasin vështirësi në sigurimin e resurseve të nevojshme për të bërë mësimin online më efektiv, përfshirë materiale mësimore, softuerë, dhe teknologji të nevojshme për komunikim dhe prezantim. Ne e dimë që shumica e shkollave të Kosovës i kanë të theksuara këto vështirësi.Si integrohet teknologjia në procesin e mësimdhënies në kohën e sotme?


Teknologjia është një pjesë e rëndësishme e procesit mësimor në kohën e sotme dhe është e integruar në shumë mënyra. Përdorimi i projektorëve, kompjuterëve, tableta, dhe pajisjeve të tjera teknologjike mund të ndihmojë në prezantimin e materialeve mësimore në mënyrë më dinamike dhe tërheqëse. Ka një gamë të gjerë aplikacionesh dhe platformash të dizajnuara për të ndihmuar në mësimin dhe organizimin e materialeve mësimore, duke përfshirë aplikacione për matematikë, gjuhë, shkencë, dhe fusha të tjera. Teknologjia ka lejuar zhvillimin e mësimit në distancë, duke i mundësuar nxënësit të marrin pjesë në kurse dhe mësim online nga largësia e tyre. Gjithashtu, shfrytëzimi i platformave të medieve sociale si një mjet për diskutime, bashkëpunim dhe ndarje të informacionit është gjithashtu një aspekt i rëndësishëm i integrimit të teknologjisë në procesin mësimor.Cilat janë avantazhet dhe sfidat e përdorimit të teknologjisë në mësimdhënie?


Përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie sjell me vete avantazhe dhe sfida të ndryshme. Nëse do të ndalesha fillimisht te avantazhet mund të them se teknologjia ofron qasje të lehtë në burime të pasura të informacionit dhe materialeve mësimore nga e gjithë bota. Platformat dhe aplikacionet e teknologjisë mund të personalizojnë përvojën mësimore për secilin nxënës, duke përshtatur materiale dhe aktivitete sipas nevojave dhe nivelit të tyre të aftësive. Përdorimi i teknologjisë, siç janë videot e ndryshme, animacionet, dhe aplikacionet interaktive, mund të bëjë mësimin më interesant dhe tërheqës për nxënësit. Marr shembull librat digjital shkollor që ofron Shtëpia Botuese Albas, në brendi të të cilëve gjenden të gjithë këto elemente të aksesueshëm përherë dhe kudo, vetëm nga një shkarkim i parë me internet (e-libri Albas shkarkohet vetëm një herë me internet, më pas interneti nuk është më i nevojshëm dhe libri mund të përdoret në çdo moment në kompjuter, laptop, smartphone).  Pra, teknologjia ofron mjetet për komunikim të shpejtë dhe efektiv mes nxënësve dhe mësuesve, si dhe për bashkëpunim në projekte dhe punë grupore. Ndërkohë një avantazh tjetër është se mësimi në distancë dhe përdorimi i platformave online e lejojnë mësimin në kohë të përshtatshme dhe nga kudo që ka lidhje interneti.


Ndërkohë sa i përket sfidave, kryesorja është mungesa e pajisjeve dhe lidhjes së internetit. Për disa komunitete dhe shkolla në Kosovë, mungesa e pajisjeve teknologjike dhe lidhjes së internetit mund të jetë një pengesë për përdorimin e teknologjisë në mësim. Problemet teknike, siç janë ndërprerjet e rrjetit ose mungesa e aftësive teknike, mund të bëjnë që përdorimi i teknologjisë të jetë i vështirë dhe frustues për nxënësit dhe mësuesit. Nga ana tjetër, sasia e madhe e informacionit të disponueshëm në internet mund të sjellë sfida në identifikimin e burimeve cilësore dhe në vlerësimin e informacionit të saktë. Një përdorim i tepërt i pajisjeve teknologjike dhe kohë e gjatë përballë ekranit mund të sjellë shqetësime për shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve në tërësi. Nga ana njerëzore pastaj, mësimi në distancë dhe përdorimi i teknologjisë në mësim mund të ndikojë në mungesën e kontaktit njerëzor dhe lidhjes emocionale mes nxënësve dhe mësuesve.


Por pavarësisht sfidave, përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie ka potencialin për të përmirësuar përvojën mësimore për nxënësit dhe për të krijuar mjedise mësimore më efektive dhe tërheqëse. Është e rëndësishme që përdorimi i teknologjisë të bëhet në mënyrë që të përfitojë maksimalisht nga avantazhet e saj dhe të adresojë sfidat në mënyrë efektive.Si ndihmon përdorimi i pajisjeve dhe aplikacioneve teknologjike në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies?


Përdorimi i pajisjeve dhe aplikacioneve teknologjike mund të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënësit në disa mënyra të rëndësishme si për shembull mund të ketë akses në burime të pasura të mësimit, planifikimi i mësimit dhe organizimi, personalizimi i mësimit, komunikimi dhe bashkëpunimi,përmirësimi i aftësive teknologjike, ndjekja e progresit dhe vlerësimi i nxënësve etj. Përdorimi i pajisjeve dhe aplikacioneve teknologjike mund të përmirësojë efikasitetin dhe efektivitetin e procesit mësimor, duke ndihmuar në rritjen e cilësisë se mësimdhënies dhe në përmirësimin e përvojës mësimore për nxënësit.
Intervistoi Nanila Allkja Biçaku  

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

602 Lexime
2 muaj më parë