Ditari i mësuesit

Model ditari, struktura e ndërtimit sipas nismës "tre lëndë në gjashtë orë"

Ky model ditari, struktura e ndërtimit sipas nismës "tre lëndë në gjashtë orë" është krijuar nga Dr. Ermira Ymeraj, mësuese në shkollën “Jordan Misja” në Shkodër.

Planifikim ditor Shkodër, më Lënda:   Klasa X  
Tema mësimore:  
  Situata e të nxënit:

1. Rëndësia e__________________________
 
2. Vlerësojnë
njëri-tjetrin_________________  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:

1.Kompetenca e të menduarit: - Përzgjedh _____________________; - zbulon ________________  - identifikon fakte dhe komenton;______________________- klasifikon_________________________

2. Kompetenca e komunikimit:
- diskuton___________________dhe  i lidh me ato që ka parë e dëgjuar vetë.

3.  Kompetenca e të nxënit: lexon________________dhe shkruan dallimet.
 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
: Strategjitë e të lexuarit __________________________ ose Strategjitë e të shkruarit_______________________________________________________________
  Organizimi i orës mësimore


  Ora e parë: Njohuri


  Ndërtimi i njohurive  


  Veprimtaritë1. Hapi i parë: Parashikimi: Lidhja e termave me njëri-tjetrin
1.Veprimtari e drejtuar: Organizuesi grafik

2. Ndërtimi i njohurive: Pyetje-Përgjigje
a. Çfarë............
b. Cilat.............
c. Si e kuptoni......
d. A ka ngjashmëri.......


2. Diskutim: fakte reale dhe komente subjektive
3. Aktivitete plotësuese: Nxënësi mendon: Çfarë më shërbeu?
Kur do më duhet t’i përdor?
Ku do i kërkoj?

Ora e dytë
: Demonstrim


Punë e pavarur: Ditarët e të nxënit 


Pjesa / Ushtrimi Komenti


Veprimtari e drejtuar: 

PërforcimPunë në grupe eksperte: 


1. Bashkëbisedim:
2.Pema e mendimeve
3. Lexim i drejtuar dhe pyetje:


Minitest:
e vërtetë /e gabuar

Shënim: Cilat kompetenca kërkojnë rishikim përmes detyrave plotësuese në shtëpi ose në orën pasardhëse?

Klasa X a_____________________
Klasa  Xb______________        


                                     

  Detyra individuale:


  Detyra të përgjithshme:

(Ermira Ymeraj; Portali Shkollor)

19,641 Lexime
7 muaj më parë