MODEL TESTI

Model testi, lënda Biologji

Mësuesi Bledi Lipo ka përgatitur një model testi për nxënësit të cilët do t'i nënshtrohen provimeve të Maturës Shtetërore.

Model Testi Biologji Matura 2019

Emri____________________________


1- Monomeret e Acideve nukleike janë:                                                                                                1pikë

a)Mbetjet fosforike b) Riboza c) Bazat e azotuara d)Nukleotidet


2- Sasia me e vogel e ATP gjatë metabolizmit prodhohet gjatë:                                                          1 pikë

a)fosforilimit në nivel substrati b) fazës në dritë të fotosintezës

c)Transportit të elektroneve në mitokondri d)fosforilimit kimiosmotik.


3- Bërthama vegjetative shërben për të:                                                                                              1 pikë

a) formuar frutin b)pllenuar qelizën vezë c)formuar gypin pjalmor d) formuar endospermën


4- Qeliza seksuale femërore e njeriut përmban kromozomet:                                                             1 pikë

A) X B) XX C) X ose Y D) Y


5-Sistemi parasimpatik është pjesë përbërse e:                                                                                  1 pikë

A) sistemit nervor somatik B) sistemit nervor autonom

C) shtyllës së trurit D) hipotalamusit


6. Në një zinxhir ushqimor, bimët bëjnë pjesë te:                                                                                1 pikë

A) konsumatorët e rendit të parë B) konsumatorët e rendit të dytë C) dekompozuesit D) prodhuesit


7.Talamusi është pjesë e:                                                                                                                    1 pikë

A)Trurit të madh B)trurit të vogël C)Trurit të ndërmjetëm D)trurit të mesëm


8.Hormoni progesteron sekretohet nga:                                                                                               1 pikë

A)Trupi calloz B)Trupi i verdhë

C)Truri i ndërmjetëm përmes Hipotalamus -hipofizës D) Vezorja


9.Djegia e lendës organike bëhet në:                                                                                                  1 pikë

A)Ribozome B)Kloroplaste C)Bërthamëza D)Mitokondri


10)Te gjallesat shumëqelizore përqëndrimi i lëngut indor, që lag të gjitha qelizat e trupit mbahet në

parametra konstant.

a) Çfarë do të ndodhë me qelizat e trupit në qoftë se rritet përqëndrimi i lëngut indor?                      1 pikë

b) Pse një rruazë gjaku e zhytur në një tretësirë të holluar çahet, kurse ameba mbijeton në këtë

mjedis?                                                                                                                                                 2 pikë

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


11- Sistemi i qarkullimit të gjakut:

a) Përshkruani qarkullimin e njëfishtë te peshqit.                                                                                1 pikë

b) Përshkruani qarkullimin e dyfishtë te njeriu.                                                                                    1 pikë

c)Tregoni dallimin midis sistemit të hapur dhe sistemit të mbyllur të qarkullimit të gjakut.                  1 pikë


12- Një qelizë në fund të mejozës ka 5 kromozome. Paraqisni skematikisht fazat e mëposhtme të kësaj mejoze, duke përcaktuar numrin përkatëstë kromozomeve në:

a) metafazën e parë b)anafazën e dytë c) telofazën e parë                                                                3 pikë


13)Një proteinë e kapeshën molekulare 33000 g/mol. Masa molare mesatare e një aminoacidi

është 110g/mol. Sa nukleotide përmban vargu i ADN-së, përgjegjës për sintezën e kësaj

proteine, duke ditur se 20% të tij e përbëjnë intronet?                                                                         2 pikë


14)Tregoni rolin e CO2 në qarkullimin e gazeve në inde dhe në hojëza                                             2pikë 

Shpjegoni efektin Bohr tek krimbat e detit.                                                                                          2 pikë

c)Si arrijnë qelizat tona të imunitetit të njohin qelizat e trupit nga lëndët e huaja që hyjnë në trupin tonë?

                                                                                                                                                            1 pikë


15) Insulina është një proteinë që shërben si hormon për uljen e sasisë së sheqerit në gjak. Kur e marrim nga goja ajo nuk e luan këtë rol, ndërsa kur e injektojmë në gjak ajo e ul sasinë e sheqerit, si e shpjegoni këtë fakt?                                                                                                                                              2 pikë


16)Ku dallon llojformimi simpatrik nga ai alopatrik?                                                                             2 pikë


17) Një gjallesë me gjenotipin AaBb ka këtë hartë gjenike A_____b. Largësia midis gjeneve A

dhe b është 22 njësi krosingoveri.

a) Përcaktoni tipet e gametëve që formon ky individ.                                                                          2 pikë

b) Përcaktoni shpeshtinë për secilin tip të gametëve.                                                                          1 pikë


18) Cila është frekuenca e heterozigotëve në një popullatë me kryqëzime rastësore në të cilën

frekuenca e gjithë fenotipave dominantë është 0,19.                                                                           4 pikë

b) Një burre fenotipikisht normal martohet me një grua fenotipikisht normale. Ata kanë 4 femijë, 2 djem dhe 2 vajza. U vu re se djemtë e lindur shfaqnin sëmundje ndërsa vajzat jo.

Tregoni ç'lloj trashëgimie është kjo? Arsyetoni përgjigjen.

Sa është mundësia që fëmija tjetër të jetë djalë dhe i prekur?                                                            3 pikë


19) Analizoni si përhapet impulsi nervor përgjatë aksonit duke treguar rolin e joneve Na/K.

b)Dhe nga neuroi në neuron përmes sinapsit.                                                                                     3 pikë


20) Tregoni 3 shembuj homeostaze që hasim tek trupi i njeriut duke shpjeguar mekanizmin homeostatik.

                                                                                                                                                             3 pikë(Bledi Lipo; Portali Shkollor)

2,485 Lexime
11 muaj më parë