NIVELET GJUHËSORE

Nivelet gjuhësore sipas Kuadrit Europian të Gjuhëve .

CEFR është një dokument, i cili siguron një bazë të përbashkët për të përcaktuar mjeshtërinë ose aftësine në gjuhët e huaja. Pajis kriteret e përbashkëta, të cilat mund të aplikohen për çdo gjuhë të huaj për vlerësimin e njohurisë...

Kuadri i Përbashkët Europian i Referecës për Gjuhët (CEFR)

CEFR është një dokument çelës i hartuar nga Këshilli Europian. Ky dokument siguron një bazë të përbashkët për të përcaktuar mjeshtërinë ose aftësine në gjuhët e huaja. Pajis kriteret e përbashkëta, të cilat mund të aplikohen për çdo gjuhë të huaj për vlerësimin e njohurisë apo zotërimit të gjuhës përkatëse.

CEFR përshkruan një nivel të përbashkët të kompetencës gjuhësore.  Kuadri i Përbashkët Europian për gjuhët e përcakton nivelin e aftësive gjuhësore në një shkallë nga A1 deri tek C2.


PËRDORUES PROFESIONAL 

C2  Mund të kuptojë me lehtësi pothuajse çdo gjë që dëgjon ose lexon. Mund të përmbledhë informacionin nga burime të ndryshme të folura dhe të shkruara, duke rindërtuar argumentet  në një prezantim koherent. Mund të shprehë veten në mënyrë spontane, shumë të rrjedhshme dhe të saktë, duke diferencuar nuancat më të hollësishme të kuptimit edhe në situata më komplekse.


C1  Mund të kuptojë një gamë të gjerë tekstesh te kerkuara, më të gjata dhe të njohë nënkuptimet. Mund të shprehë veten rrjedhshëm dhe spontanisht pa shumë kërkime të dukshme për shprehje. Mund të përdorë gjuhën fleksibël dhe efektivisht për qëllime sociale, akademike dhe profesionale. Mund të prodhojë një tekst të qartë, të strukturuar mirë dhe të detajuar mbi tema komplekse, duke treguar përdorimin e kontrolluar të modeleve organizative, lidhjeve dhe pajisjeve kohezive.PËRDORUES I PAVARUR 

B2 Mund të kuptojë idetë kryesore të tekstit kompleks për tema konkrete dhe abstrakte, duke përfshirë diskutimet teknike në fushën e tij të specializimit. Mund të ndërveprojë me një shkallë të rrjedhshmërisë dhe spontanitetit që e bën ndërveprimin e rregullt me folësit amtare mjaft të mundshëm ta kuptojne. Mund të prodhojë një tekst të qartë dhe të detajuar në një gamë të gjerë temash dhe të shpjegojë një pikëpamje për një çështje aktuale duke dhënë avantazhet dhe disavantazhet e opsioneve të ndryshme.


B1 Mund të kuptojë pikat kryesore  për çështjet e njohura që hasen rregullisht në punë, në shkollë, në kohën e lirë etj. Mund të merret me shumicën e situatave që mund të shfaqen gjatë udhëtimit në një zonë ku flitet gjuha. Mund të prodhojë tekst të thjeshtë lidhur me tema që janë të njohura ose me interes personal. Mund të përshkruajnë përvojat dhe ngjarjet, ëndrrat, shpresat dhe ambiciet ne nje  kohë te shkurter, japin arsye dhe shpjegime për mendimet dhe planet.PËRDORUES I GJUHËS BAZË 

A2  Mund të kuptojë fjalite dhe shprehjet e përdorura shpesh në lidhje me fushat me rëndësi të menjëhershme (p.sh. shumë informata themelore personale dhe familjare, blerje, gjeografi lokale, punësim). Mund të komunikojë në detyra të thjeshta dhe rutinore që kërkojnë një shkëmbim të thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë të informacionit mbi çështjet e njohura dhe rutinore. Mund të përshkruajë në terma të thjeshtë aspektet e sfondit të tij / saj, mjedisin e menjëhershëm dhe çështjet në fushat me nevojë të menjëhershme.


A1  Mund të kuptojë dhe të përdorë shprehjet e zakonshme të përditshme dhe frazat shumë bazë që synojnë plotësimin e nevojave të një lloji konkret. Mund të prezantojë veten dhe të tjerët dhe mund të kërkojë dhe të përgjigjet në pyetjet rreth detajeve personale, siç është vendi ku ai / ajo jeton, njerëzit që ai / ajo njeh dhe gjërat që ai / ajo ka. Mund të ndërveprojnë në një mënyrë të thjeshtë me kusht që personi tjetër të flasë ngadalë dhe në mënyrë të qartë dhe është i përgatitur për të ndihmuar.

Mund të kuptojë me lehtësi pothuajse çdo gjë që dëgjon ose lexon. Mund të përmbledhë informacionin nga burime të ndryshme të folura dhe të shkruara, duke rindërtuar argumentet  në një prezantim koherent. Mund të shprehë veten në mënyrë spontane, shumë të rrjedhshme dhe të saktë, duke diferencuar nuancat më të hollësishme të kuptimit edhe në situata më komplekse.

 (Elona Behaj , mësuese e gjuhës angleze,Shkolla 9-vjeçare Mark Dashi, Fier)

5,756 Lexime
4 vjet më parë