Gjimnazi “Skënderbeu” Krumë

Orë e hapur mësimi në lëndën e gjeografisë

Në gjimnazin “Skënderbeu” Krumë u zhvillua një orë mësimi e hapur në lëndën e gjeografisë në klasën e X-C me mësuese Klementina Ngjeci.

“Shkëmbinjtë sentimentar dhe metamorfik” ishte tema mësimore të cilën mësuese Klementina e shpjegoi në klasën e X-C dhe ftoi drejtorin e shkollës, kolegët dhe prindërit e nxënësve që ta ndjekin këtë orë mësimi. Klasa u organizua në grupe dhe mësuesja drejtoi orën e mësimit. 

Në gjimnazin “Skënderbeu” në Krumë janë zhvilluar disa orë mësimi të hapura. Ju sjellim orën e mësimit që ka zhvilluar mësuese Klementina Ngjeci në orën e gjeografisë.


(Portali Shkollor)

4,568 Lexime
7 vjet më parë