Model

Orë micro;bit, zhvillimi i mendimit kritik dhe i zgjidhjes problemore për një temë mësimore

Zhvillimi i mendimit kritik dhe i zgjidhjes problemore për një temë mësimore (sipas formularit të praktikës së mësimdhënies). Lënda gjuhë shqipe 8. Përgatiti Valbona Zelna, shkolla “Ismet Sali Brucaj”.

Model ore micro;bit

Gjuha shqipe, klasa 8-të 

Përgatiti: Valbona  Zelna

Shkolla: “Ismet Sali Brucaj”

2,772 Lexime
2 vjet më parë