MODELE

Teste në lëndën fizikë, klasa e VII, IX dhe XII, periudha parë

Këto janë disa modele testesh në lëndën e fizikës për klasën e VII, IX dhe XII, të hartuara për periudhën e parë të vlerësimit të nxënësve. Testet kanë përkatësisht edhe tabelat e specifikimeve (BLUE PRINT).

Për mësuesit e fizikës sot sjellim modele testesh për klasën e VII, IX dhe XII. Testet janë hartuar për periudhën e parë të vlerësimit të nxënësve, ndërsa ato kanë përkatësisht edhe tabelat e specifikimeve (BLUE PRINT). 
Lënda: Fizikë

Klasa IX

Periudha I

Mësuesja: Diana Tase (Çuadari)

Shkolla: “ Skënder Luarasi”

Tematika: Energjia

Nëntematika:Elektrostatika dhe rryma elektrike

Tabela e specifikimeve (BLUE PRINT), periudha 1

(Portali Shkollor)

58,910 Lexime
4 vjet më parë