Psikologu në shkollë

Selime Barolli: Roli psikologut shkollor në institucionet tona arsimore

Prania e psikologëve në shkolla është jetike për zhvillimin e nxënësve. Po në vendin tonë ky shërbim është ende shume i brishtë dhe ka ende shumë për të bërë, në mënyrë që ky shërbim të quhet i ofruar.

Me zhvillimin e shoqërisë dhe globalizimin që ka përfshirë të gjitha shoqëritë në botëkuptimin e njerëzve dhe mënyrës sesi brezave iu duhet të formohen në institucionet tona arsimore është shumë e dobishme të kemi shërbimin e psikologut shkollor dhe të punonjësit social.


Çdo ditë dhe më tepër në shkollat tona ne përballemi me situate problemore ku nxënësit shfaqin probleme nga më të ndryshmet lidhur me sjelljen, të nxënit, dhe zhvillimin. Krahas ndryshimeve dhe ritmeve të shpejta me të cilat këto ndryshime na bëhen prezente institucionet tona arsimore me kuadrin ligjor ne sajë të gjithëperfshirjes çdo ditë e më tepër përballen me këto vështirësi.


Ne mësuesit çdo ditë dhe më tepër kemi nevojë për shërbimin REAL të psikologut shkollor në klasat dhe shkollat tona. Mësuesi has çdo ditë vështirësi në përmbushjen e detyrës së tij pasi jemi ne mësuesit që përballemi me problemet psikologjike, sociale, zhvillimore të fëmijëve.


Po cili është fushëveprimi i psikologut apo punonjësit social në institucionet e edukimit?


Psikologu shkollor duhet të jetë prezent në institucionet tona arsimore që në kopsht dhe në vazhdim në shkollat fillore, 9-vjeçare dhe gjimnaze pasi për nxënësit tanë është me dobi në varësi të moshës evidentimi, vlerësimi, këshillimi dhe aplikimi i formave të ndihmës përmes socializimit me gjithëpërfshirje apo trajtimit individual .


Me mësuesin psikologu duhet të koordinojë veprimtaritë në shërbim të nxënësve


Mësuesi njeh veçoritë moshore të nxënësve me të cilët punon. Ai ndjek rekomandimet dhe trajnimet që i nevojiten lidhur me vështirësitë dhe fenomenet që i shfaqen dhe e vënë në sfidë misionin e tij të edukimit . Por për mësuesin është me shumë dobi bashkëpunimi me psikologun shkollor dhe punonjësin social. Mësuesi kur ndërvepron me ta mundet t’i shërbejë më mire nevojave të nxënësve dhe zhvillimit të tyre.


Me prindërit psikologu duhet të bashkëpunojë për:

  • Të siguruar informacione për nxënësit;
  • Për të udhëzuar prindërit për të punuar me fëmijët e tyre në përmbushje të detyrimeve që u caktohen lidhur me nevojat e fëmijëve për mbështetje;
  • Për zbatimin e planit didaktik të personalizuar për fëmijët me nevoja të veçanta (prindërit janë pjesë e këtyre planeve);
  • Për t’i këshilluar prindërit si të veprojnë me fëmijët në situate të veçanta etj.


Në procesin e arsimimit dhe edukimit edhe prindërit janë faktorë të rëndësishëm që duhet të angazhohen në mirërritjen, zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve. Prindërit duhet të bashkëpunojnë me mësuesit dhe me punonjësit sociale e psikologun shkollor si në rastet kur fëmijët nuk paraqesin problematika edhe ne rastet kur kane fëmijë me vështirësi në të nxënë, probleme zhvillimi, me nevoja të veçanta apo me aftësi të kufizuar dhe të tjera vështirësi. 


Të gjithë ne që jemi punonjës arsimorë duhet të ndërtojmë me prindërit ura të forta ku të mund të konsolidojmë shërbimin në dobi të secilit nxënës.


Në përmbushjen e misionit tonë është e nevojshme përfshirja psikologut shkollor dhe punonjësit social në terrenet tona të edukimit dhe formimit të nxënësve si individë të shoqërisë. Është i nevojshëm ndërveprimi me psikologun dhe punonjësin social për trajtimin dhe mbështetjen e nevojave të secilit prej nxënësve për zhvillimin dhe arsimimin e tyre duke zhvilluar sa më mire kapacitetin e tyre intelektual si ne aspektin akademik ashtu dhe social dhe shoqëror.


Pra psikologët shkollorë dhe punonjësit socialë luajnë një rol kryesor në shkolla, pasi ofrojnë mbështetje të paçmuar për nxënësit, mësuesit, edukatorët dhe prindërit . Me rritjen e njohjes së shëndetit mendor si një aspekt kritik i mirëqenies së përgjithshme, prania e psikologëve në institucionet arsimore është bërë më e rëndësishme se kurrë.


Psikologët zotërojnë njohuri dhe trajnime të specializuara për të identifikuar dhe trajtuar një gamë të gjerë çështjesh të shëndetit mendor me të cilat mund të përballen nxënësit, mësuesit dhe prindërit. Duke kryer vlerësime ata mund të zbulojnë vështirësi në të nxënë, aftësi të kufizuara në të mësuar, aftësi ndryshe, talente, çrregullime të sjelljes, ankth, depresion, traumë dhe sfida të tjera psikologjike. Zbulimi dhe ndërhyrja e hershme rrit ndjeshëm shanset e nxënësve për sukses akademik dhe rritje personale.


Psikologët duhet të ndihmojnë në krijimin e një mjedisi të favorshëm mësimor që promovon suksesin akademik të nxënësve. Ata duhet të bashkëpunojnë me mësuesit, prindërit dhe administratorët për të zhvilluar strategji të përshtatura për nevojat in individuale të nxënësve. Duke ofruar udhëzime dhe këshillime, psikologët i ndihmojnë nxënësit të kapërcejnë pengesat akademike, të përmirësojnë aftësitë e tyre për të mësuar dhe të përmirësojnë motivimin dhe vetëbesimin e tyre. Ata gjithashtu luajnë një rol vendimtar në hartimin dhe zbatimin e ndërhyrjeve për të adresuar vështirësitë dhe paaftësitë në të nxënë, duke siguruar që asnjë nxënës të mos mbetet prapa.


Psikologët e shkollës kontribuojnë në mirëqenien sociale dhe emocionale të nxënësve, duke nxitur marrëdhënie të shëndetshme dhe mire menaxhim emocional. Ata ofrojnë shërbime këshillimi për nxënësit duke u mundësuar atyre të përballen me sfidat sociale, të ndërtojnë marrëdhënie pozitive dhe të zhvillojnë mekanizma efektivë për të përballuar situatat. Duke promovuar inteligjencën emocionale dhe aftësitë sociale, psikologët ndihmojnë në krijimin e një komuniteti shkollor mbështetës dhe gjithëpërfshirës, duke reduktuar incidentet e bullizmit, agresionit dhe çështjeve të tjera të sjelljes.


Ndërmjet shkollës dhe shtëpisë, psikologët veprojnë si bashkëpunëtorë dhe konsulentë vitalë brenda sistemit shkollor. Ata punojnë ngushtë me mësuesit, administratorët dhe personelin tjetër të shkollës, duke ofruar njohuri dhe rekomandime për çështje të ndryshme që lidhen me nxënësit. Psikologët lehtësojnë ekipet multidisiplinare për të zhvilluar Programe të Edukimit të Individualizuar për nxënësit me nevoja të veçanta, duke siguruar mbështetje të përshtatshme. Ato shërbejnë gjithashtu si një urë lidhëse që angazhon prindërit në rrugëtimin edukativ të nxënësit dhe promovon komunikim efektiv.


Në kohë krize, psikologët luajnë një rol vendimtar në mbështetjen e të gjithë komunitetit të shkollës. Ato ofrojnë shërbime të ndërhyrjes në krizë, duke ndihmuar nxënësit dhe stafin të përballen me ngjarje traumatike ose aktet e dhunës. Psikologët gjithashtu kontribuojnë në masat parandaluese, duke zbatuar programe që rrisin ndërgjegjësimin për shëndetin mendor, menaxhimin e stresit dhe emocioneve te tjera te tilla. Duke nxitur një kulturë të mirëqenies dhe duke i pajisur studentët me mjetet e nevojshme për të orientuar sfidat, psikologët krijojnë një mjedis shkollor më të sigurt dhe më të shëndetshëm.


Për ta përmbyllur dua te them se prania e psikologëve në shkolla është jetike për zhvillimin të nxënësve. Duke adresuar çështjet e shëndetit mendor, duke mbështetur arritjet akademike, duke promovuar mirëqenien sociale dhe emocionale, duke nxitur bashkëpunimin dhe duke ofruar ndërhyrje në krizë, psikologët luajnë një rol kryesor në krijimin e një mjedisi arsimor pozitiv.


Po ne vendin tonë ky shërbim është ende shume i brishtë dhe ka shumë për të bërë nga të gjithë që ky shërbim të quhet i ofruar.


 

Punoi: Selime Barolli

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

953 Lexime
6 muaj më parë