projekt lëndor

Projekt në lëndën e matematikës

Mësuesja e shkollës 9-vjeçare "Zigur Lelo" Vlorë, Daniela Kasimi ka hartuar dhe realizuar një projekt matematikor me të gjithë nxënësit e shkollës. Shikoni hap pas hapi ndërtimin e projektit e më pas realizimin e tij.

Project: Finding a Profit in a Business Activity.

Përshkrimi

Through this project the students will carry out a statistical survey and will perform calculations to find the profit in% of a simple activity. The students will prepare different dishes, traditional dishes and that day will be announced to all students to do not buy food out of school but that day they will buy it in school.

OBIETTIVI

objective:

-To collect and organize and process the data of a statistical study

-Make conclusions about me.

- Show the way of calculating a profit in a simple business.

PROCEDURA DI LAVORO

Working procedure:

1. Duration of 2 months and a half.

2. All schools to present their schools and staff.

3. For 1 week the children have prepared the price list of the various items that they will buy to cook.

4. Do you have 4 groups with relevant tasks:

-Group I: The group that will buy the assortment, this group will take care to check the market to get more profits from buying.

-Group II: The group that will handle the preparation.

-Group III: The group that will deal with the sale.

Group IV: Group of economists.

5. Perform a questionnaire.

6. Data collection.

7. Presentation of data with different excel diagrams.

8. Prepare a leaflet that they will do for the food items they are going to trade.

9. Find profit and expression in% of profit.

10. All photos are displayed in twinspace.

RISULTATI ATTESI

Expected results:

In the end, the calculation will be done in% and with the earned income will be the charity in the families who need the student's financial support.

PËRSHKRIMI

Përmes këtij projekti studentët do të kryejnë një studim statistikor dhe do të kryejnë llogaritjet për të gjetur fitimin në% të një aktiviteti të thjeshtë. Nxënësit do të përgatisin receta të ndryshme tradicionale dhe atë ditë do të njoftohen të gjithë nxënësve që të mos blejnë ushqim jashtë shkollës, por ta blejnë atë në shkollë.


OBIETTIVI

Objektiv:

-Të mbledhë dhe të organizojë dhe përpunojë të dhënat e një studimi statistikor

- Të nxjerin përfundime rreth temës.

- Tregoni mënyrën e llogaritjes së fitimit në një biznes të thjeshtë.


Procedura e punës:

1. Kohëzgjatja prej 2 muaj e gjysmë.

2. Të gjitha shkollat  të paraqitur shkollat dhe stafin e tyre.

3. Për 1 javë fëmijët kanë përgatitur listën e çmimeve të sendeve të ndryshme që ata do të blejnë për të gatuar.


4. I ndajmë detyrat në  4 grupe.

Grupi I: Grupi që do të blejë asortiment, ky grup do të kujdeset për të kontrolluar tregun për të fituar më shumë përfitime nga blerja.

Grupi II: Grupi që do të merret me përgatitjen.

Grupi III: Grupi që do të merret me shitjen.

Grupi IV: Grupi i ekonomistëve.


5. Të bëhet një pyetësor.

6. Mbledhja e të dhënave.

7. Prezantimi i të dhënave me skema të ndryshme excel.

8. Përgatitni një fletëpalosje që do të bëjnë për artikujt ushqimorë që do të tregtojnë.

9. Gjeni fitimin dhe shprehjen në % të fitimit.

10. Të gjitha fotografitë shfaqen në hapësirën binjake.(tween space)


RISULTATI ATTESI

Rezultatet e pritura:

Në fund, llogaritja do të bëhet në % dhe me të ardhurat e fituara do të shkojnë për bamirësi në familjet që kanë nevojë për mbështetjen ekonomike.

Ky projekt u vlerësua me etiketën e cilësisë në lëndën e matematikës.

(Portali Shkollor)

2,370 Lexime
6 muaj më parë