LIGJI Nr. 04/L-135

Ligji për veprimtari kërkimore-shkencore

Me këtë ligj rregullohen: themelimi, veprimtaria, organizimi, qeverisja, të drejtat dhe detyrimet e punëtorëve shkencorë dhe të hulumtuesve në këtë veprimtari, pozita e Këshillit Kombëtar të Shkencës...

692 Lexime
3 vjet më parë