Ligji Nr. 03/L-068

Për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës

Qëllimi i këtij ligji është të rregullojë organizimin e institucioneve arsimore publike dhe ofrimin e arsimit publik në nivelet arsimore parashkollore, fillore, të mesëm të ulët, të mesëm të lartë dhe të lartë në komunat e Republikës së Kosovës.

719 Lexime
3 vjet më parë