Ligji Nr. 02/L-67

Për botimin e teksteve shkollore, mjeteve mësimore, lektyrës shkollore dhe të dokumentacionit pedagogjik

Në bazë tё Kreut 5.1 (e) dhe 9.1.26 tё Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisjes tё Përkohshme në Kosovë, (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9 e datës 15 maj 2001), me qëllim të krijimit të infrastrukturës ligjore...

731 Lexime
3 vjet më parë