KOMUNIKIMI

Aftësitë komunikuese të mësuesit

Dërguesi duhet të japë mesazhe të qarta, të plota, të koduara me simbole ose gjuhë të kuptueshme, të përcjella te nxënësi me mjete të përshtatshme që nuk deformojnë mesazhin e dhënë

Aftësitë komunikuese të mësuesve (dërgues mesazhesh) 

Komunikimi efektiv kërkon perfeksionimin e aftësive vetjake komunikuese të mësuesit si dërgues i mesazheve te nxënësi. Dërguesi duhet të japë mesazhe të qarta, të plota, të koduara me simbole ose gjuhë të kuptueshme, të përcjella te nxënësi me mjete të përshtatshme që nuk deformojnë mesazhin e dhënë nga dërguesi (= mësuesi). Hapat vijuese do të shërbenin si udhëzuese për realizimin e një komunikimi efektiv nga dërguesi i mesazheve (mësuesi) drejtë marrësit të mesazheve (nxënësi). 


 - Dërgo mesazhe që janë të qarta dhe të plota; 


 - Kodoji mesazhet  simbole dhe  një gjuhë  është kuptueshme për marrësin mesazhit.


Zgjidh një mjet komunikimi që është i përshtatshëm për mesazhin  do  dërgohet.


Zgjidh një mjet komunikimi  nxënësi është  gjendje  ta kuptojë dhe ta përdorë.


- Shmang filtrimin dhe deformimin e informacionit.


Sigurohu që është ndërtuar mekanizmi i marrjes së përgjigjes në mesazhin e dërguar.


(P. Shtini; Portali Shkollor)

1,313 Lexime
6 muaj më parë