SHEMBULL

Detyrë portofoli, lënda Ekonomi, klasa XII

Ky është shembulli i një detyre për portofolin e nxënësit në lëndën e ekonomisë për vitin e tretë të shkollave të mesme. Për më tepër, njihuni më poshtë me planifikim konkret të portofolit në fjalë.

                                                          Gjimnazi “(emri i shkollës)”      

                                 DETYRAT E NXËNËSIT PËR PORTOFOL LËNDOR                

                                                                 Lënda: Ekonomi


Periudha: shtator-dhjetor                               Klasa: XII                                    Fusha: Shoqëria dhe mjedisi


 

Nr. Rubrika Rezultatet e të nxënit Afati i dorëzimit Vlerësimi
1 Veprimtari praktike “Kostoja oportune, pjesë e përditshmërisë”. Nëpërmjet veprimtarisë praktike, nxënësit i kërkohet të hulumtojë mbi temat mësimore të mëparshme dhe t’i krahasojë ato me situatat ekonomike të jetës së përditshme.     NËNTOR 2019  
2 Punë kërkimore Tema: “Kartëmonedhat nëpër botë dhe elementet e tyre të sigurisë” Nëpërmjet punës kërkimore nxënësi: -          Zhvillon aftësinë hulumtuese dhe përzgjedhëse mbi materialet e nevojshme për zhvillimin e punës. -          Evidenton ndërlidhjen e temës me tablonë historike dhe atë të aktualitetit. NËNTOR  2019  
3 Projekt faza I Tema: “Ekonomia, problem i lashtë sa vetë njerëzimi” -Në këtë periudhë, vendoset tema e projektit, bëhet ndarja e nxënësve me grupe, me nëntemat përkatëse, ndërtimore të të gjithë projektit.   NËNTOR 2019  

 
                                                               PORTOFOL LËNDOR   

                                                           GJIMNAZI “emri i shkollës”                         

LËNDA: EKONOMI

Emër/Mbiemër_______________                             PERIUDHA: Shator-Dhjetor   Nota45678910
Pikët0-23-56-910-1314-1617-1920

 

Nota:___________                                                                 Mësuesi i lëndës: 
(Portali Shkollor) 

910 Lexime
6 muaj më parë