SHEMBULL

Model planifikimi i orëve të vëzhgimit të praktikantit/es

Ju sjellim një model të planifikimit të orëve të vëzhgimit të praktikantit/es. Për të gjithë ata që janë duke ndjekur praktikën profesionale, ky është modeli, sipas të cilit bëhet vlerësimi.

Ju sjellim një model të planifikimit të orëve të vëzhgimit të praktikantit/es. Për të gjithë ata që janë duke ndjekur praktikën profesionale, ky është modeli, sipas të cilit bëhet vlerësimi, i bazuar në vëzhgimin që bëhet mbi elementë të caktuar, si dhe treguesit që orientojnë këtë vëzhgim. Vlerësimi përfshin katër nivele, të cilët janë: Dobët, Mjaftueshëm, Mirë dhe Shumë mirë. 


Vëzhgimi bëhet për: 

- Kompetencat e komunikimit dhe të shprehurit;

-  Mësimdhënien dhe mësimnxënien;

- Vlerësimin e të nxënit;

- Portofolin e të nxënit; 

- Hartimin e punëve me shkrim. Punët me shkrim (Teste);

- Korrigjimin e punëve me shkrim;

- Etikën dhe sjelljen;

- Hartimin e detyrave;

- Dokumentacionin (ditar dhe shënime personale të kandidatit);

- Hartimin e testeve për tremujorin e dytë.

(Portali Shkollor)

2,688 Lexime
6 muaj më parë