SHEMBULL

Plan Ditor, Gjuha shqipe, Shkalla V/ Klasa XI

Që një mësues mos të kalojë në përsëritje për të zhvilluar një orë mësimi, Dr. Ermira Ymeraj nga Gjimnazi “Jordan Misja”, Shkodër, ndan me ju një planifikim ditor

Që të mos përsërisim e të bëhemi parazit me terminologjinë e gjërat që i përdorim kur mendojmë për një orë mësimi, një planifikim ditor, mësuesi mund ta konceptojë si në mënyrë e mëposhtëme. 

Kur kemi klasa paralele dhe zhvillojmë lëndë brenda të njëjtës fushë, është e nevojshme që në faqen e parë të ditarit të shkruash: 


Fusha: Gjuhët dhe komunikimi              Lënda: Gjuhë shqipe                 Shkalla: V/ Klasa 11 

(të cilat s’ka nevojë t’i përsëritësh për çdo ditë)Në ditët në vazhdim e fillon me:

Tema mësimore 1: 

Situata e të nxënit: 1. Kur shpjegon konceptin  

                               2. Kur demonstron konceptin:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave kyçe  të lëndës: 

Fjalë kyçe: Jo se i ke të vendosur brenda në ditar

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: jo se e ke të shtrirë gjatë ditarit

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  Jo 

Burimet:  Jo 

Situata e të nxënit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave kyçe

1.

2.

3.

                                                             Ditari im ka këtë paraqitje:  

(Përgatiti Dr. Ermira Ymeraj, Gjimnazi “Jordan Misja”, Shkodër) 

2,133 Lexime
7 muaj më parë