PLAN MËSIMOR

Plan mësimor, lënda Dituri Natyre

Në këtë plan mësimor, mësuesit njihen me realizimin e një ore mësimore, ne lënën e Diturisë së Natyrës, klasa e katërt. Në të përcaktohet: tema, objektivat, fjalët kyçe, struktura, realizimi i kuptimit etj.

Lënda: Dituri Natyre

Tema: Magnetet dhe Elektromagnetet

Objektivat: Nxënësi duhet të jetëi aftë:

-të përshkruajë ndërtimin e njëelektromagneti;

-të ndërtojë një elektromagnettë thjeshtë;

-të krahasojë elektromagnetin memagnetin e thjeshtë;

-të ilustrojë me shembujpërdorimin e elektromagnetëve me pasjisje të ndryshme.

Fjalët kyçe: Magnet, Elektromagnet,Elektromotor. Mbështjellës spiral

Mjeti: Teksti i nxënësit, gozhdëe madhe, bateri, përcjellës i veshur, gjilpërë me kokë, materialshtesë për motëret


Struktura e mësimit:

E-rendit-grupo-emërto

R-eksperimento-vëzhgo-nxirrpërfundime

R-diagramë i venit,pyetje-përgjigje

Evokim:


Kujtojmë nga klasa e tretë njouri për magnetet. Nxënësit shkruajnë në skeda.

Magneti: Tërheq, shtyn, busull, dypole, formë të ndryshme, shufër, rrethore, patkua, i fortë, metal.


Forma: Rrethore, Shufër, Patkua Vetitë: Tërheq, Shtyn, Merr drejtim very-jug


Realizimi i kuptimit:

Njoh nxënësit me temën. Shkruajnë tabelë fjalët: magnet dhe rrymë elektrike.

A ka lidhje midis këtyre fjalëve?


Eksperiment: Nxënësit në grupe ndërtojnë një elektromagnet të thjeshtë.


Eksperimenti: 1.Dy skajet e përcjellësit i lidhim me gozhdët, gjilpërat me kokë 2.Shkëputim skajet, përcjellësit nga polet e baterisë Vëzhgo: 1.Gozhda do të tërheqë gjilpërat 2. Gozhda nuk i tërheq më gjilpërat Nxirr përfundimin: 1.Nga rryma elektrike përftohen veti magnetike 2.Kujr ndërpritet rryma elektrike nuk ka më veti magnetike


Kalohet në tekst, shihen përdorimet e elektromagnetit te zilja. Lexohen shpjegimet në libër.

U shpjegohet nxënësve ses ienergjia elektrike kthehet në energji mekanike. Jepen shembuj të përdorimit të eletromotorrëve në familje dhe në industri.

Reflektimi: Punohen pyetjet e tekstit. Bëhet dallimi midis magnetit të përhershëm dhe elektromagnetit me diagram veni.


Magneti                                                                        Të përbashkëtat

Elektromagneti                                                         Tërhiqen; Përdoren në pajisje elektrike

Ka përherë veti magnetike;

Tërheq vetëm kur ka rrymë;

 Ka forma të ndryshme;

Është metal;

Ka fuqi të madhe;

 Është Mbështjellës spiral.Punoi: Mësuese Manjola Xhelezi; Portali Shkollor 

560 Lexime
5 muaj më parë