MËSIMDHËNIE

Planifikim ditor, Lënda Histori, Klasa X

Ky që po ju paraqesim është planifikimi i një ore mësimi në Histori e hartuar për klasën e X me temë Perandoria e shenjtë Romake. Në bazë të këtij modeli ju mund të ndërtoni edhe të tjera.

 

PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE                                                                                Dt.../.../2019
                                                                                                                                       Dt.../.../2019   

 

Fusha: Shoqëria dhe Mjedisi        Lënda: Histori                      Shkalla V                    KlasaX A

                                       KlasaX B

 

Tema mësimore: Perandoria e Shenjte Romake


Situata e të nxënit: Karli është quajtur “Babai i Evropës, administronte kulturës e Greqisë dhe të Romës dhe ai ndihmoi në hapjen e shkollave. 


Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore:

Nxënësi në fund të orës së mësimit:

1. Tregon çfarë përfaqëson e ashtuquajtura ‘Perandoria e Shenjtë Romake’.

2. Shpjegon organizimin e perandorisë së Karlit të Madh.

3. Rendit rrethanat që çuan në jetësimin e feudalizmit.


Fjalët kyçe: 

Frankët

E shenjtë

Kurorëzim

Shtete papale

Konte

Vasalitet

Feud


Burimet: Teksti mësimor


Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: Qytetari 

(Portali Shkollor)

954 Lexime
8 muaj më parë