RRITJA E PËRQËNDRIMIT

Rritja e vëmendjes në klasë, këshilla për mësuesit

Flitet shpesh për mungesën e vëmendjes së fëmijëve, sidomos gjatë orëve të mësimit. Psikologe Anida Zebi sjell disa nga strategjitë që mund të përdorin mësuesit për të rritur përqendrimin në klasat e tyre.

Flitet shpesh për mungesën e vëmendjes së fëmijëve, sidomos gjatë orëve të mësimit. Nga psikologët janë trajtuar disa herë çështje të rëndësishme që lidhen pikërisht më këtë temë, siç janë çrregullimet e të nxënit, disleksia, diskalkulia, hiperaktiviteti etj. 


Kujdesi luan një rol shumë të rëndësishëm në suksesin e nxënësve në klasë. Sipas psikologes Anida Zebi, kujdesi i lejon nxënësve të "rregullojnë" informacionin e  dhënë, zhurmën në mjedisin fizik, shpërqëndrimet vizuale dhe madje edhe mendimet e tyre. Duke bërë këtë, nxënësit janë në gjendje të përqendrohen në informacionin e rëndësishëm që u jepet nga mësuesi. 


Të gjithë nxënësit mund të kenë probleme të ndjekin mësuesit e tyre gjatë gjithë kohës në klasë. Megjithatë, ata me aftësi të kufizuara, me probleme të përpunimit ose çrregullime të hiperaktivitetit të deficitit të vëmendjes (ADHD) mund të kenë probleme më të mëdha në ndjekjen mësuesit të tyre. Prandaj, mësuesit kanë një rol kritik në mbarëvajtjen e procesit mësimor dhë në detyrën e nxënësve për të qenë të vëmendshëm.

Disa nga strategjitë që mund të përdorin mësuesit për të rritur përqendrimin në klasat e tyre:


-Strukturoni në mënyrë efektive klasën 

Mundohuni të organizoni tavolina “rrumbullake” në një mënyrë që tu mundësoni të gjithë nxënësve të jenë në gjendje të përqëndrohen tek ju. Gjithashtu, duhet të jeni në gjendje të lëvizni nëpër klasë për tu ardhur në ndihmë të gjithë nxënësve si dhe të kontrolloni më mirë vëmendjen e tyre.


-Mirëmbani udhëzimet/mësimet qartë dhe në mënyrë koncize 

Filloni mësimet me shembuj dhe aktivitete që tërheqin vëmendjen e nxënësve dhe i bëni ato gati për informacionin që vijon. Përdorni të dy udhëzimet me gojë dhe me shkrim gjatë mësimeve. Pyesni nxënësit nëse i kuptojnë udhëzimet dhe shikoni nëse mund t'i përsërisin ato përsëri. Jepni udhëzime specifike me shkrim dhe theksoni fjalët kyçe të mësimit.


-Monitoroni bisedën tuaj

Zvogëloni sasinë e kohës që jepni, dhe përpiquni të drejtoni më shumë pyetje për t'i bërë nxënësit më ndërveprues. Nxënësit  kanë më shumë gjasa të marrin pjesë dhe të angazhohen në atë që po mësojnë nëse ndihen sikur kanë një zgjedhje dhe një zë në aktivitetin ose në orën mësimore. Pyetjet gjithashtu i ndihmojnë nxënësit të përqëndrohen në atë që është më e rëndësishme për të mësuar. Bëni pyetje në fund të një mësimi, por edhe përpara shpjegimit të mësimit pasardhës.

-Zhvilloni sinjale

Përdorni shenja të veçanta për të bërë të ditur studentët se është koha për të përqendruar vëmendjen. Ju mund ta mbani dorën tuaj dhe të gjithë nxënësit të mbajnë gishtërinjtë si ju, për të sinjalizuar se po dëgjojnë. Gjithashtu mund të përdorni këmbanat ose instrumente të tjera muzikore, të jepni një numërim, të mbani kartat me ngjyra, të ndizni dritat ose të ulni ritmin deri sa të gjithë nxënësit ta përsërisin.Një kohëmatës mund të jetë gjithashtu efektiv.


-Ju mund të ofroni mundësi për detyra fizike në klasë

Nxënësit mund të shkruajnë në një bllok apo në derrasën e zezë përgjigjet e pyetjeve. Ata gjithashtu mund të ndihmojnë në mbledhjen e informacionit. Nxënësit do të dëgjojnë dhe përqendrohen më shumë nëse do të kenë mundësi për pjesëmarrje aktive. 


-Mësuesit mund të ndryshojnë stilet e mësimdhënies 

Ju mund të tregoni informacionin vizualisht përmes grafikëve, tabelave apo hartave. Mos harroni, duke i lidhur temat e diskutimit me interesat nxënësve, i ndihmoni ata në rritjen e vëmendjes dhe pjesëmarrjes në klasë.(Nga Anida Zebi, psikologe shkollore)

13,067 Lexime
4 vjet më parë