SHUMËSI I EMRAVE

75 emra, nga njëjësi në shumës

Emrat në gjuhën shqipe kanë dy numra: numrin njëjës dhe numrin shumës.
Tema e shumësit të emrave formohet nga tema e njëjësit me mënyra e me mjete të ndryshme.

Emrat në gjuhën shqipe kanë dy numra: numrin njëjës dhe numrin shumës.

Tema e shumësit të emrave formohet nga tema e njëjësit me mënyra e me mjete të ndryshme. Meqë disa nga emrat paraqesin vështirësi dhe luhatje te folësit (në të folur e në të shkruar), atëherë po paraqesim disa emra nga numri njëjës në atë shumës. 


Një varg emrash dalin me dy a më shumë trajta shumësi, por emrat e vendosur në kllapa janë të variantit jonormativ.


Radhitja e emrave është krejt e rastësishme. 

Artikulli, sipas MA. Mentor Hajrizit, vjen si rezultat i punës sistematike me nxënësit.


SHUMËSI I EMRAVE

NjëjësShumës
ujëujëra
djathëdjathëra
leshleshra
vajvajra
mallmallra
thesthasë
fëmijëfëmijë
lopëlopë
shokshokë
mikmiq
vëllavëllezër
pyllpyje
kunatkunetër
puspuse
tullactullacë
koprrackoprracë
rrugaç rrugaçë
pejanpejanë
drejtordrejtorë
dajakdajakë
beqarbeqarë
asistentasistentë
studentstudentë
francezfrancezë
mjekmjekë
ilirilirë
majmunmajmunë
paragrafparagrafë
dollapdollapë
guralecguralecë
belbela
brezbreza
çunçuna
specspeca
telefontelefona
libërlibra
kufikufij
kushërikushërinj
zotërizotërinj
thuathonj
përruapërrenj (përroje)
qenqen (qenër)
ujkujq (ujqër)
kolokuium kolokuiume
mollëmollë
lotlot
natënet
dashdesh
ballëballë
bishtalecbishtaleca
byrekbyrekë (byreqe)
birbij
lumëlumenj
gjarpërgjarpinj, gjarpërinj
zotzotërinj
dreqdreqër
prindprindër (prindë)
barbarëra
bakallbakej (bakaj)
i ritë rinj
i zitë zinj
i keqtë këqij
fyellfeje, fyej
verëverëra
kulaç kuleç
plakpleq
nipnipa, nipër
yllyje, yj
gardhgjerdhe (gardhe)
vitvjet
mjekroshmjekroshë
zallzaje
jastëkjastëkë (jastëqe)  
i madhtë mëdhenj
këlyshkëlyshë (këlyshër)


(Nga: MA. Mentor Hajrizi, Portali Shkollor)

84,427 Lexime
6 vjet më parë