DETYRAT E NËNDREJTORIT

Detyrat e nëndrejtorit të shkollës sipas Dispozitave Normative

Për të pasur një punë efektive dhe menaxhim të suksesshëm, një drejtues i mirë i institucionit arsimor, krahas punës rutinore duhet të koordinojë mirë edhe detyrat me nëndrejtorin, një prej bashkëpunëtorëve më të afërt të tij.

Për të pasur një punë efektive dhe menaxhim të suksesshëm, një drejtues i mirë i institucionit arsimor, krahas punës rutinore duhet të koordinojë mirë edhe detyrat me nëndrejtorin, një prej bashkëpunëtorëve më të afërt të tij.

   

Detyrat e nëndrejtorit sipas legjislacionit shqiptar, kryesisht janë të përfshira në Dispozitat Normative 2013 të ngarkuara prej drejtorit të institucionit arsimor. Në ndryshim kjo nga legjsilacioni i Republikës së Kosovës, ku me një rregullore të veçantë përcaktohet përshkrimi i detyrave të punës të punonjësve arsimorë dhe organizimi i punës në institucionet edukativo-arsimore.

  

Detyrat e nëndrejtorit të shkollës sipas Dispozitave Normative 2013 janë si më poshtë:

NENI 11 

Procedurat e përzgjedhjes së teksteve shkollore. Kompensimi i çmimit të teksteve shkollore.

Pika 9. Drejtori i shkollës publike të arsimit bazë, ose nëndrejtori i ngarkuar prej tij, në bashkëpunim me mësuesit kujdestarë:

a) organizojnë njohjen e prindërve me procedurat e përfitimit të kompensimit të çmimit të teksteve; 

b) hartojnë listën e nxënësve që përfitojnë tekste falas dhe kompensime të tjera të çmimit të teksteve. 


NENI 59 

Ndjekja e shkollës publike nga nxënësit:

Pika 3. Nëndrejtori, që mbulon ndjekjen e shkollës nga nxënësit, ose drejtori, kur nuk ka nëndrejtor, plotëson fletoren e kontingjentit të nxënësve të shkollës në fund të semestrit të parë dhe të vitit shkollor. 


NENI 62 

Ngarkimi i detyrave nga drejtori i institucionit arsimor:

Pika 1. Drejtori ndan punët me nëndrejtorin duke e ngarkuar me detyra të caktuara. 

Pika 2. Në shkollën e mesme profesionale njeri nga anëtarët e drejtorisë është me arsim të lartë profesional, sipas profilit të shkollës. 

Pika 3. Drejtori dhe nëndrejtori nënshkruajnë përshkrimin e punës së nëndrejtorit në të cilin përcaktohen detyrat e nëndrejtorit. 

Pika 4. Nëndrejtorët përgjigjen përpara drejtorit të institucionit arsimor për realizimin e detyrave dhe i raportojnë sipas përshkrimit të punës. 


NENI 68 

Vlerësimi i brendshëm i shkollës:

Pika 4. Vlerësimi i brendshëm kryhet në nivel individual (drejtori, nëndrejtori, mësuesi) dhe në nivel organizmash të shkollës (drejtoria, kur ka të paktën dy nëndrejtorë, këshilli i mësuesve, ekipet lëndore). 


NENI 74 

Plani i mësuesit (Vlerësimi nga drejtori/nëndrejtori i shkollës) 

Pika 1. Plani i mësuesit është marrëveshje në mes drejtorit/nëndrejtorit të shkollës dhe mësuesit gjatë një viti shkollor. Mësuesi i shkollës, përveç mësuesve që kryejnë praktikën profesionale, harton këtë plan në fillim të vitit shkollor.

Pika 2. Plani përmban këta tregues: 

a) Numri i krediteve që mësuesi do të fitojë brenda vitit shkollor. 

b) Përqindja e notave kaluese dhe nota mesatare e nxënësve të një klase në provimet me shkrim që drejtoria kryen (gjatë viti ose me short). 

c) Vlerësimi i objektivave minimale për kapitull (Mesatarja e disa matjeve). 

ç) Vlerësimi i orës mësimore (arritjet minimale të nxënësve) (Mesatarja e disa matjeve). 

d) Numri i kumtesave të paraqitura në këshillin e mësuesve ose në organizma të tjera. 

dh) Përqindja e orëve mësimore të munguara jo për arsye shëndetësore. 

e) Numri i ankesave për të në Komisionin e Etikës dhe të Sjelljes që komisioni i vlerëson të drejta, paraqitur nga Kryetari i Komisionit. 

ë) Masat disiplinore nga drejtori i shkollës. 

Plani mund të përmbajë tregues të tjerë të matshëm me kërkesën e drejtorit/nëndrejtorit të institucionit arsimor.

Pika 4. Plani shqyrtohet nga drejtori/nëndrejtori dhe miratohet prej tij. 

Pika 5. Plani i mësuesit ruhet në dy kopje, njëra nga mësuesi në portofolin e tij profesional dhe tjetra nga drejtori i shkollës/nëndrejtori. Plani ruhet për 2 vjet. 

Pika 6. Në fund të vitit mësimor, drejtori/nëndrejtori analizon me mësuesin realizimin e planit të tij. Drejtori/nëndrejtori harton vlerësimin vjetor të mësuesit, ku përshkruan përmbledhtas anët pozitive të veprimtarisë së tij vjetore dhe përmirësimet që duhet të arrijë në vitin pasues shkollor. 


NENI 75 

Portofoli profesional i mësuesit 

Pika 2. Drejtori/nëndrejtori i institucionit mban për çdo mësues kopjet e dokumenteve: 

a) CV, sipas modelit në shtojcën nr. 8. 

d) Plani i mësuesit sipas nenit nr. 74. 

dh) Vlerësimi vjetor i mësuesit nga drejtori i institucionit arsimor.


NENI 84

Detyra të mësuesit kujdestar. Orët e kujdestarisë.

Pika 7. Plani vjetor i orëve të kujdestarisë miratohet nga drejtori/nëndrejtori i shkollës 


NENI 89 

Mungesat e arsyeshme të nxënësit. Përpunimi i të dhënave për mungesat e nxënësve.

Pika 3. Për mungesa më të gjata se dy ditë, vlerësimi bëhet me shkrim nga drejtori/nëndrejtori i shkollës dhe i dorëzohet mësuesit kujdestar.

Pika 5. Drejtori/nëndrejtori përpilon tabelën e të dhënave mujore të shkollës dhe rendit klasat sipas dy treguesve: 

a) “Numri i mungesave për nxënës” e rrumbullakosur me një shifër pas presjes; 

b) “Përqindja e mungesave 1-3 orëshe kundrejt të gjitha orëve” e rrumbullakosur me një shifër pas presjes”. 


KREU XX 

DOKUMENTACIONI NË INSTITUCIONET ARSIMORE 

NENI 112 

Regjistri i klasës, dëftesa e klasës, amza e shkollës:

Pika 9. Amza plotësohet nga sekretari i shkollës. Në mungesë të tij, drejtori nxjerr vendimin me shkrim për nëndrejtorin ose mësuesin që e autorizon të plotësojë amzën. Çfarëdo shënimi në amzë nga të tjerë është i kundërligjshëm. 


NENI 119 

Zhdëmtimet në institucionet arsimore publike 

1. Drejtori/nëndrejtori, për dëmtimin/vjedhjen e pronës publike në institucionin arsimor nga punonjësit/nxënësit e institucionit, harton procesverbalin, ku përshkruan ngjarjen dhe dëmin. 

Krahas detyrave të përcaktuara në DN 2013, nëndrejtorit mund t’i ngarkohen detyra me karakter administrativ apo pedagogjik nga drejtori i institucionit arsimor në ndihmë të punës mësimore dhe edukative. Psh: kontrolli dhe udhëzime mbi plotësimin e regjistrave, koordinimi i punëve me Senatin e Shkollës, mbarëvajtje të Ekipit Kurrikular ose Ekipeve Lëndore, ndihmesë në realizimin e Planit të Kontrollit. Mund të kontrollojë dhe koordinojë punët me këshillat e klasave, për realizimin me sukses të veprimtarive ekstra-kurrikulare.


(Përgatiti Klodian Xhyheri, drejtor i shkollës jopublike "Xhyheri", Vlorë)

1,685 Lexime
6 ditë më parë