ARSIMIMI

Mendime pedagogjike

Maria Montesori “Është njeri i disiplinuar ai që sundon vetveten dhe rregullon vetveten”.

                                       MENDIME PEDAGOGJIKE

M aria Montesori “Është njeri i disiplinuar ai që sundon vetveten dhe rregullon vetveten”.


E uklidi - shkollimi e çon përpara shoqërinë, “Ndalohet hyrja e injorantëve në universitet”.


N ënë Tereza “Gjej kohë për të lexuar, - është burimi i urtësisë”.


D emokriti “Shprehitë e shkrimit, muzikës, gjimnastikës etj, fitohen vetëm përmes të ushtruarit”.


I sak Leviton “Shumë njerëz shkojnë larg dhe s`gjejnë asgjë, kërkoni rreth vetes por me kujdes…


M akarenko “Ishte për edukimin përmes kolektivit dhe riedukimin e njeriut si qenie humane”.


E uripidi “Është koha ajo që ti jep të gjitha përgjigjet, pa qenë nevoja me pyet askënd.”


P estaloci thekson se “Jeta është shkollë” edukimi realizohet në familje, në shkollë e në jetë".


E lvis Presli “Vlerat janë si shenjat e gishtave. Askush nuk i ka ato të veçanta, por ju i lini në çdo 


D juit - Motoja kryesore e tij ishte; “Të mësuarit duke bërë”.  


A ristoteli “Ishte për edukatën shtetërore dhe rolin e shkollës si institucion mësimor edukativ”.


G aston  - thotë se pedagogjia është një shkencë komplekse që shfrytëzon rezultate dhe përvoja...


O bjekt dhe subjekt i mësimit janë fëmijët, - thotë Migjeni.


Gj ergj Fishta “Shkolla larg politizimit, nevoja për sasi nuk duhet të prekë cilësinë...”.


I ndira Gandi “Nuk mund të shtrëngosh duart me një dorë të mbledhur grusht”.


K omenski “të mësuarit duhet të fillojë nga të vërejturit dhe jo nga njohja e sendeve me anë...”.


E jani të jetojmë për fëmijët tanë, - thotë në fletushkat e tij Fridrih Frebel, një pedagog gjerman.

          (Shënime të mbajtura, gjatë studimeve universitare)(Drita Topjana, mësuese e Arsimit Fillor, qershor 2019)

3,460 Lexime
3 muaj më parë