Test

Model testimi në lëndën Letërsi, klasa e dhjetë

Më poshtë ju mund të lexoni një model testimi në lëndën letërsi 10 me të cilin nxënësit do të mund të testojnë njohuritë e tyre. Modele të tjera të testimeve ju mund t’i gjeni në faqen albas.al

Rretho përgjigjen e saktë.

1. Zana po shkonte me pushime në: (1 pikë)

a. Durrës

b. Vlorë

c. Shëngjin

2. Zana në mbrëmje pa: (1 pikë)

a. Diellin

b. Hënën

c. detin

ç. një dritëz

3. Vëllai nuk i tregoi të vërtetën Zanës, sepse: (1 pikë)

a. donte të bënte shaka me motrën e tij.

b. nuk e dinte për vete.

c. nuk kishte kohë t’ia tregonte, sepse i flihej.

4. Teksti i mësipërm ka: (1 pikë)

 • 5 paragrafë

 • 6 paragrafë

 • 7 paragrafë

5. Në tekstin e mësipërm gjej një dialog dhe shkruaje më poshtë. (1 pikë)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

6. Shkruaj çfarë pa në të vërtetë Zana. (1pikë)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

7. Shkruaj përse na shërben fari. (2 pikë)

................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

8. Gjej një fjali dëftore dhe një fjali pyetëse në tekstin e mësipërm dhe shkruaji. (2pikë)

 Fjali dëftore: _______________________________________________________

 Fjali pyetëse: _______________________________________________________

9. Fjalia “Vëllaçko, ç’është ajo dritëz atje”?, është: (1 pikë)

a. fjali pyetëse tërësore

b. fjali pyetëse e pjesshme

10. Fjalia dëftore “Detarët e kanë vendosur në një kullë të lartë, mbi një shkëmb buzë detit”. (1 pikë)

kumton:

a. pyetje   b. urim

c. këshillë   ç. lutje   d. urdhër

11. Fjalia “Do të bëhemi miq”! kumton (1 pikë)

a. urim   b. mallkim

c. urdhër   ç. porosi

12. Me fjalën mend krijo një shprehje frazeologjike. (1 pikë)

.................................................................................................................

13. Gjej një sinonim të fjalës far. (1 pikë)

........................................................

14. Gjej antonimin e fjalës buzëqeshur. (1pikë)

.................................................................

15. Gjej tek teksti “Fari” dy fjalë sipas kërkesës së tabelës dhe shkruaji aty. (2 pikë)

Fjalë e parmë  
Fjalë e prejardhur  

 

16. Plotëso tabelën me përbërësit e fjalëve të dhëna. (12 pikë)

Fjala Tema Mbaresa Rrënja Parashtesa Prapashtesa
detarët          
vendosim          
përplasen            

Vlerësimi

Pikët   0-6   7-10   11-14   15-18   19-22   23-26   27-30
Nota   4   5   5   7   8   9   10

(Albas)

5,928 Lexime
7 vjet më parë