Ligji

Ligji për arsimin fillor

Me këtë ligj rregullohet arsimi i obligueshëm fillor, që realizohet në shkollat fillore (në tekstin e mëtejmë: shkolla fillore), si dhe veprimtaria e arsimit fillor, si pjesë e sistemit unik edukativ arsimor...

1,444 Lexime
4 vjet më parë