Ligji

Ligji për byronë e zhvillimit të arsimit

Me këtë ligj rregullohen kompetencat e Byrosë për zhvillimin e arsimit (në tekstin e mëtejmë: Byroja), si dhe çështje të tjera me rëndësi për zhvillimin dhe përparimin e edukimit dhe arsimit.

1,734 Lexime
8 vjet më parë