LIGJI Nr. 05/L -018

Për provimin e maturës shtetërore

Me këtë Ligj rregullohet funksioni, përmbajtja, kushtet, kriteret dhe mënyra e organizimit të provimit të maturës shtetërore

1,003 Lexime
4 vjet më parë