LIGJI Nr. 05/L -018

Për provimin e maturës shtetërore

Me këtë Ligj rregullohet funksioni, përmbajtja, kushtet, kriteret dhe mënyra e organizimit të provimit të maturës shtetërore

723 Lexime
3 vjet më parë