Kriteret dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve

"Për shtesë mbi pagën bazë për kualifikim të mësuesve dhe shtesë për veprimtari të inspektorëve të arsimit"

Në mbështetje të nenit 102 te Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; të neneve 106 dhe 107 të Kodit të procedurave Administrative, të nenit 59 të Ligjit nr.6912012, datë 21.06.2012, për sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë" dhe Vendimit nr.537, datë 26.09.1994 të Këshillit të Ministrave "Për shtesë mbi pagën bazë për kualifikim të mësuesve dhe shtesë për veprimtari të inspektorëve të arsimit".

2,311 Lexime
8 vjet më parë