Ligji Nr.2004/37

Për inspeksionin e arsimit në Kosovë

Në bazë të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë, Rregullorja nr.2001/9 të datës 15.05.2001, në pajtim me Krerët 5.1 (d), 9.1.26 (a), dhe me qëllim të krijimit të kushteve për funksionimin ...

1,691 Lexime
7 vjet më parë